Konsumentkreditlagen - vad är det & vad innebär den? - 2024
Hem » Vad är Konsumentkreditlagen?

Konsumentkreditlagen – Vad är det?

Kredit är ett bekvämt sätt att handla på eftersom du kan handla nu och betala vid ett senare tillfälle. För att reglera hela processen med kreditköp har man tagit fram Konsumentkreditlagen (2010:1846) som trädde i kraft 2011-01-01.

I den här artikeln får du lära dig mer om Konsumentkreditlagen, vad den innehåller och hur den skyddar dig som konsument när du lånar pengar exempelvis.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-12-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:47

Konsumentkreditlagen

Syfte med Konsumentkreditlagen

Precis som namnet antyder gäller Konsumentkreditlagen krediter som en näringsidkare erbjuder och/eller lämnar till en konsument. Den reglerar även krediter som förmedlas av näringsidkare som agerar ombud för kreditgivaren.
Termen konsumentkredit finns i många olika former, exempelvis privatlån, kreditkort, kontokredit och faktura. Gemensamt för de alla är att de ska betalas av under en viss tid (löptid) och att du behöver betala en viss avgift för dem (ränta).
Konsumentkreditlagen är tvingande till din förmån, vilket innebär att kreditgivaren inte får ge dig avtalsvillkor som är sämre än de som står i lagen.
Idag är det Finansinspektionen som utövar tillsyn över konsumentkreditinstituten och Konsumentverket kontrollerar att instituten följer Konsumentkreditlagen.

Konsumentkreditlagens viktigaste delar

Konsumentkreditlagen innehåller flera delar som täcker kreditgivningsprocessen från marknadsföring till överklagande. Genom att bekanta dig med innehållet kan du försäkra dig om att dina rättigheter som konsument blir tillgodosedda.
Nedan tittar Likvidum närmare på några av de viktigaste delarna av Konsumentkreditlagen och vad de betyder för dig som konsument.

God kreditgivningssed

Långivaren är skyldig att ta tillvara dina intressen och ge all information som du behöver när du ansöker om lån.
När det gäller bolån ska långivaren upplysa dig om tjänster som erbjuds tillsammans med lånet som till exempel krav på konton du måste öppna för betalning av amorteringar och kostnader. All information ska vara skriftlig och kostnadsfri.

Kreditprövning

Enligt lagen ska långivaren göra en kreditprövning på dig för att försäkra sig om att du har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att betala tillbaka lånet. Beviljas du inte ett lån har du dessutom rätt att veta orsaken. Beror det på uppgifter från en databas ska du få veta vilka uppgifter det gäller och vilken databas som har använts.

Kreditavtal

Ett kreditavtal ska alltid vara skriftligt och innehålla samtliga avtalsvillkor. Det ska ta upp den effektiva räntan och det totala beloppet du ska betala tillbaka samt ange din rätt till betalningsplan, ångerrätt och uppsägning av avtalet.
Dokumentet ska dessutom informera dig om vart du ska vända dig för att pröva en tvist mellan dig och långivaren.

Betalningsplan

Enligt Konsumentkreditlagen har du rätt att få en kostnadsfri betalningsplan som visar när amorteringar, ränta och avgifter ska betalas. I planen ska tydligt framgå hur länge räntan gäller och när den kan komma att ändras.

Ränta och avgifter

Räntan i kreditavtalet får ändras i din nackdel endast om det är avtalat eller om det finns kreditpolitiska beslut som ligger till grund för ändringen. Vad gäller avgifter knutna till krediten får bara ändras om det har avtalats eller om de avser långivarens kostnader med krediten.

Räntetak och kostnadstak för högkostnadskrediter

Med räntetak menas att varken din kreditränta för en högkostnadskredit eller dröjsmålsränta per år får överstiga gällande referensränta plus 40 procentenheter.
Kostnadstaket innebär istället att summan av ränta och avgifter inte får överstiga lånebeloppet. Har du ett lån på 10 000 kronor ska du alltså inte betala mer än 10 000 kronor i räntor och avgifter. I kostnadstaket ingår även försäkring, dröjsmålsränta och avgifter till inkassobolag.

Ångerrätt

Enligt Konsumentkreditlagen har du rätt att avbryta kreditavtalet inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, tidigast då du fick all dokumentation.
Om du vill utnyttja ångerrätten ska du betala tillbaka lånet plus upplupen ränta för den tid du disponerade lånet. Det måste dock ske inom 30 dagar från den dagen du informerade långivaren.

Betalning av kredit i förtid

Konsumentkreditlagen ger dig rätt att kostnadsfritt kunna lösa ditt lån i förtid. Då ska du även betala ränta och andra kostnader för krediten fram till förtidsbetalningen. Om krediträntan är bunden har långivaren emellertid rätt att ta ut ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av kreditens löptid.
Är återstående tid längre än ett år får ersättningen motsvara en procent av det förtidsbetalade beloppet. Om återstående tid är kortare än ett år är det en halv procent av förtidsbetalade beloppet som du ska betala i ränteskillnadsersättning.

Uppsägning av kreditavtal

Du som konsument har alltid rätt att säga upp ett kreditavtal som löper tillsvidare och inte har någon uppsägningstid. Avtal med uppsägningstid upphör den dagen då uppsägningstiden löper ut. Konsumentkreditlagen begränsar uppsägningstid till högst en månad.
En kreditgivare kan säga upp ett avtal som gäller tillsvidare bara om det har avtalats. Då är uppsägningstiden högst två månader. Har du inte utnyttjat krediten upphör avtalet direkt om det är avtalat.

Återtagande av vara köpt med kredit

Om du har köpt en vara med kredit och missköter dina återbetalningar har kreditgivaren rätt att återta varan. Den rätten ska dock ingå i avtalet mellan dig och säljaren.
Betalar du det du är skyldig innan kreditgivaren tar tillbaka varan får inte återtagande ske. Beror återtagandet på försämrad säkerhet för krediten kan du ställa en ny säkerhet för att behålla varan.

Tillsyn

Det är Konsumentverket som ser till att Konsumentkreditlagen följs. Det gör man genom inspektioner hos näringsidkare som förmedlar eller lämnar krediter till konsumenter. Verket får utfärda föreläggande, vite, varning med sanktionsavgift och i värsta fall näringsförbud.

Konsumentkreditlagen

Denna artikel skrevs 2022-12-07 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 10:47

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel