Integritet och Cookie Policy - Likvidum - [2022]
Hem » Om oss » Integritet & cookie policy

Integritet & cookie policy

Läs hur vi på Likvidum gör för att skydda och hantera de personuppgifter vi hämtar in

Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Likvidum AB (Likvidum eller Vi) som personuppgiftsansvarig
samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.
Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Likvidum behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga
gällande dataskyddsregler. Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina
personuppgifter till oss.

Personuppgifter

En personuppgift är något som direkt eller indirekt kan identifiera dig som enskild individ.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling,
registrering och lagring.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi kommer i första hand samla in personuppgifter direkt från dig i samband med en ansökan och
vid fortsatt kommunikation med dig. Vi kommer även att samla in information om dig från andra
företag i samband med att vi utför vår låneförmedlingstjänst (”Tjänsten”).
Följande personuppgifter behandlas:

 • Förnamn och efternamn
 • Bostadsadress
 • Mailadress
 • Mobiltelefonnummer och/eller hemtelefonnummer
 • Personnummer
 • Finansiell information rörande låneansökan
 • Information om dig från en kreditupplysning
 • Information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP)
 • Övrig information som du kan komma att lämna till oss i kommunikation
 • IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats

Likvidum kan komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte, av säkerhetsskäl och för att
utreda missförstånd, felaktigheter eller bedrägerier. Inspelningarna sparas så länge det är
nödvändigt för företaget att behålla dom, tills kundförhållandet upphört eller så länge företaget
inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Likvidum behöver huvudsakligen använda dina personuppgifter för att fullfölja tjänsten och
inhämta offerter från våra samarbetspartners, skicka nyhetsbrev men även för framtida
marknadsföring av våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter inom verksamheten för följande
ändamål:

 • Dokumentationsskyldighet som konsumentkreditförmedlare enligt lag
 • Förhindra och hantera missbruk av tjänsten
 • Bokföringsskyldighet enligt lag
 • Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och samtycken
 • Möjliggöra reklamation av Tjänsten
 • Bemöta eventuella klagomål
 • Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användaravtalet för Tjänsten
 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser
 • Kunna skicka nyhetsbrev
 • Marknadsföring, med vårt berättigade intresse, i max 12 månader efter avslutat kundförhållande
 • Eventuell marknadsföring som sker efter 12 månader efter avslutat kundförhållande kommer
  endast ske med ditt samtycke.
Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
– Inhämta låneerbjudanden
– Presentera låneerbjudande
– Vara behjälplig i pågående
låneförmedlingsärende
Avtal – Person- och
kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och information
om din användning av
Likvidums webbplats
Så länge ett aktivt
kundförhållande finns.
– Dokumentationsskyldighet enligt lag
–Bokföringsskyldighet enligt lag
Rättslig förpliktelse – Person- och
kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och information
om din användning av
Likvidums webbplats
Så länge vi är skyldiga att
spara uppgifterna enligt
tillämplig lag eller
myndighetsbeslut.
– Möjliggöra eventuell
reklamation av tjänsten
– Utreda eventuella klagomål
Berättigat intresse – Person- och
kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och information
om din användning av
Likvidums webbplats
– Inspelade samtal
Så länge ett aktivt
kundförhållande finns.
– Vidareutveckla och förbättra system
– Framtagande av underlag för att förbättra IT-system tex för att ytterligare öka säkerheten
– Anpassning av tjänsten för att
bli mer användarvänlig
Berättigat intresse – IP-adress och information
om din användning av
Likvidums webbplats.
12 månader efter att
kundförhållandet upphört.
– Förhindra att användandet av
tjänsten strider mot villkoren
– Förhindra och utreda
eventuella bedrägerier
Berättigat intresse – Person- och
kontaktinformation
– IP-adress och information
om din användning av
Likvidums webbplats
– Finansiell information
12 månader efter att
kundförhållandet upphört.
– Marknadsföring genom
telefon, sms eller e-post efter
avslutat kundförhållande.
– Marknadsföring kan ske av
Likvidum eller samarbetspartner
Berättigat intresse – Person- och
kontaktinformation
– Utfall och historik av
tidigare låneansökningar
12 månader efter att
kundförhållandet upphört.
Du kan när som helst
avsäga dig
marknadsföring genom att
kontakta oss på
info@likvidum.se
– Nyhetsbrev Samtycke – Nyheter och annan
information från Likvidum
Du kan återkalla samtycke genom att maila info@likvidum.se
– Marknadsföring genom telefon,
sms eller e-post som sker efter
12 månader efter det att
kundförhållandet har upphört.
Samtycke – Person- och
kontaktinformation
– Utfall och historik av
tidigare låneansökningar
Du kan återkalla samtycke genom att maila info@likvidum.se

Vilka tar del av mina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla vår låneförmedlingstjänst så skickar Vi vidare din låneansökan till de
kreditgivare Vi samarbetar med och vars grundkrav överensstämmer med din ansökan.
Kreditgivarna är ansvariga för sin egen behandling av personuppgifter. Information om vilka
långivare vi samarbetar med finns på vår webbplats.

Likvidum lämnar även ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag och leverantörer av
tjänster som används för att kunna utföra tjänsten enligt användaravtalet och de lagkrav som
ställs på Likvidum.
Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag inom finansbranschen
i max 12 månader efter det att vårt kundförhållande har upphört,
om du inte vill att vi ska göra det så kan du kontakta oss via e-post på info@likvidum.se.
Slutligen kan Likvidum även komma att behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter
om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur lagras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter och annan information om din ansökan lagras inom EU/EES hos företag
som är våra personuppgiftsbiträden. Detta innebär att vi har genom avtal instruerat dem vad de
får och inte får göra med dina personuppgifter. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer i
undantagsfall behöva flytta uppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Likvidum
att lämpliga skyddsåtgärder finns. Lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara tecknande av
avtal som inkluderar standardavtalsklausuler för dataöverföring som godkänts av EUkommissionen
och som syftar till att säkerställa en skyddsnivå för dina personuppgifter som är
likvärdig med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur skyddar ni personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Likvidum har
därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot
otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla kunduppgifter samt
kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg. Dessa
säkerhetsåtgärder uppdateras löpande för att vi ska kunna upprätthålla säkerhetsnivån.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till tillgång: Du kan när som helst begära att få ett utdrag över de personuppgiftsbehandlingar
som rör dig genom att kontakta oss via e-post på info@likvidum.se.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt.
Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Detta gör du genom att skicka en e-post till info@likvidum.se.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter genom att kontakta oss
via e-post på info@likvidum.se. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
här

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas genom att kontakta oss via e-post på info@likvidum.se.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av
personuppgifter som Likvidum grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst
göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Vill du göra
en invändning mot en behandling gör du detta genom att kontakta oss via e-post på
info@likvidum.se.

Rätt till dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan,
antingen ett annat företag eller till dig genom att kontakta oss via e-post på info@likvidum.se.
Detta gäller inte uppgifter som Likvidum är skyldiga att bevara enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att ta emot utskick när som helst.
Antingen genom att av prenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post på info@likvidum.se

Vem är personuppgiftsansvarig?

När du anlitar Likvidum för låneförmedling är Likvidum AB org. nr. 556949-5772, Arenavägen 27,
121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig.

Observera att om du sedan väljer att gå vidare med något av de erbjudanden som Likvidum
presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta
behandlingen.

Automatiserat beslutsfattande

I de flesta fall innebär behandlingen automatiserat beslutfattande av uppgifter i din låneansökan
hos de långivare vi samarbetar med. Bedömningen baseras i regel på kreditbetyg, inkomst och
liknande uppgifter. Du har i vissa fall rätt att begära en manuell beslutsprocess. Kontakta oss,
antingen via e-post på info@likvidum.se eller via post som nedan, för mer information om
automatiserat beslutsfattande.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller synpunkter gällande Likvidums behandling av dina personuppgifter eller
vill utöva några utav dina rättigheter så är du välkommen att kontakta oss

via e-post:
info@likvidum.se

per post:
Likvidum AB
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov

Om vi mot förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: imy@imy.se

Uppdateringar till denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår integritetspolicy. Om vi uppdaterar denna
policy kommer den publiceras på denna webbsida. Vid uppdateringar som är av avgörande
betydelse för vår hantering av dina personuppgifter kommer vi att tillse att du får information om
ändringarna antingen på vår webbplats eller, om uppdateringen har en stor inverkan på dig, via epost
i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Denna policy uppdaterades senast den 31
oktober 2022.


På Likvidum AB:s, org.nr: 556949-5772, webbplats www.likvidum.se, använder vi
cookies (kakor) och andra liknande tekniker. De cookies vi använder, samlar in
uppgifter om din användning av webbplatsen och lagrar uppgifterna i din enhet.
Vi gör detta för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett bra sätt och är lätt att
använda, för att förbättra din användarupplevelse och också för att kunna ge dig
relevanta erbjudanden.
Dina cookie-inställningar kan justeras när som helst genom att klicka här.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din
webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår
webbplats fungerar på ett bra sätt och är lätt att använda. Andra typer av cookies kan
används för att hämta information om vad du gör när du besöker vår webbplats.

Ditt samtycke behövs

Du väljer själv om du vill godkänna cookies på din enhet eller inte. Ditt samtycke
krävs för användning av alla cookies, dock inte för cookies som är nödvändiga för att
möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt.
Vid första besöket på hemsidan ges du möjlighet att välja vilka cookies du samtycker till i
den banner som presenteras för dig. Om du inte godkänner vår
användning av cookies, eller om du tidigare godkänt vår användning och har ändrat
dig, kan du när som helst ändra dina cookiesinställningar. Vi rekommenderar att du
läser vår cookiepolicy innan du gör ditt val och samtycker till vår användning av
cookies.

Vad vi använder cookies till

 • Sessions-cookies På vår webbplats använder vi mest sessions-cookies. De
  hjälper oss att hålla reda på och känna igen din webbläsare. Det gör att du kan
  använda olika tjänster på vår webbplats som till exempel att ansöka om ett lån eller
  använda vår inloggning. Sessions-cookies lagras inte permanent i din dator, de
  försvinner när du stänger din webbläsare.
 • Fasta cookies Vi använder även så kallade fasta cookies. Det är en kort textfil som
  gör att webbplatsen känner igen dig vid ett återbesök. I den lagras information så att
  till exempel vissa meddelanden bara visas en gång. Fasta cookies lagras i din dator.
 • Tredjeparts cookies Likvidum använder även cookies och andra tekniker för att
  skicka data till externa partners som hjälper oss med trafikmätning och
  beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra vår webbplats, anpassa innehåll
  dynamiskt och visa anpassade erbjudanden även på andra webbplatser.
 • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de
  hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en
  väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.

Hur du kontrollerar användningen av cookies

Du kan hantera dina cookies-preferenser genom att klicka på knappen ”Inställningar” och
aktivera eller inaktivera cookie-kategorierna i popup-fönstret enligt dina preferenser.

Om du skulle besluta dig för att ändra dina inställningar senare under din surfsession, kan
du när som helst klicka på ”Ändra ditt samtycke till cookies” längst ned på hemsidan.
Detta kommer att visa samtyckesmeddelandet igen så att du kan ändra dina
inställningar.

Du kan alltid radera redan tidigare placerade cookies från din webbläsare genom att
ändra i webbläsarens inställningar. Det kan vara bra att känna till att de flesta
webbläsare har en standardinställning som automatiskt accepterar användningen av
cookies. Du kan givetvis alltid välja att ändra dina inställningar i webbläsaren så att
inga cookies lagras på din enhet. Då stängs alla cookies av. Mer information om hur
man stänger av cookies finns i instruktionerna till din webbläsare.

Om du blockerar cookies

Väljer du att inte godkänna vår användning av cookies kan våra webbplatsers
funktionalitet och prestanda komma att försämras eftersom vissa funktioner är
beroende av cookies. En blockering av cookies kan därför medföra att webbplatsens
funktioner inte fungerar som de ska.

Övrigt

 • Vår cookiepolicy kan komma att ändras i framtiden.
 • Mer information om cookies hittar du hos Post- och telestyrelsen

Din trygghet hos oss

Vill du läsa mer om dina rättigheter och hur vi skyddar din integritet, gå tillbaka vår
integritetspolicy som finns på sidan.

Vi använder följande cookies

1. Nödvändiga Cookie

Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Dessa
cookies säkerställer grundläggande funktioner och säkerhetsfunktioner på webbplatsen,
anonymt.

Cookie Lagringstid Ändamål
PHPSESSID Sessionsbaserat Denna cookie är inbyggd i PHP-applikationer. Cookien används för att lagra och identifiera en användares unika sessions-ID i syfte att hantera användarsession på webbplatsen. Cookien är en sessionscookie och raderas när alla webbläsarfönster stängs.
1.1 Cookiebot
Cookie Lagringstid Beskrivning
1.gif Session Används för att räkna antalet sessioner till webbplatsen, nödvändigt för att optimera leveransen av CMP-produkten.
CookieConsent Session Indikerar medgivande för cookies.
1.2 Google
Cookie Lagringstid Beskrivning
test_cookie 1 dag Används för att avgöra om användarens webbläsare stöder kakor.
rc::a beständig Denna kaka används för att skilja mellan människor och botar. Det är fördelaktigt för webbplatsen för att göra giltiga rapporter om användningen av deras webbplats.
rc::c session Denna cookie används för att skilja mellan människor och botar.
1.3 Likvidum
Cookie Lagringstid Beskrivning
formState Session Används för att avgöra vilket steg i låneformuläret våra kunder är på

2. Marknadsföringscookies

Marknadsföringscookies används för att ge besökarna relevanta annonser och marknadsföringskampanjer. Dessa cookies spårar besökare över webbplatser och samlar in information för att tillhandahålla anpassade annonser.

2.1 Meta platfroms, inc
Cookie Lagringstid Beskrivning
lastExternalReferrer Beständig Identifierar hur användaren nådde webbplatsen genom att registrera deras senaste URL-adress
lastExternalReferrerTime Beständig Identifierar hur användaren nådde webbplatsen genom att registrera deras senaste URL-adress
_fbp 3 månader Används av Facebook för att leverera en serie annonsprodukter, såsom realtidsbjudning från tredjepartsannonsörer.
2.2 Google
Cookie Lagringstid Beskrivning
IDE 1 år Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter att ha sett eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta annonseringens effektivitet och att presentera riktade annonser för användaren.
pagead/landing Session Samlar in data om besökarens beteende från flera webbplatser för att presentera mer relevanta annonser. Detta gör det också möjligt för webbplatsen att begränsa antalet gånger som samma annons visas för dem.
ads/ga-audiences Session Att lagra information för riktad marknadsföring.
pagead/1p-user-list/# Session Denna kaka genereras av Google pagead dynamic marketing för att spåra händelser såsom konverteringar eller andra betydelsefulla användarinteraktioner.
_ga 2 år Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen
_ga_# 2 år Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över olika enheter och marknadsföringskanaler.
_gat 1 dag Används för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Spårar besökaren över olika enheter och marknadsföringskanaler.
_gcl_au 3 månader Används av Google AdSense för att experimentera med annonsens effektivitet över webbplatser som använder deras tjänster.
_gid 1 dag Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.
2.3 Microsoft
Cookie Lagringstid Beskrivning
_uetsid Beständig Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevant reklam baserat på besökarens preferenser.
_uetsid_exp Beständig Innehåller utgångsdatum för cookien med motsvarande namn.
_uetvid Beständig Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevanta annonser baserat på besökarens preferenser.
_uetvid_exp Beständig Innehåller utgångsdatum för cookien med motsvarande namn.
MSPTC 1 år Denna cookie registrerar data om besökaren. Informationen används för att optimera reklamens relevans.
MUID 1 år Väntande
_uetsid 1 dag Samlar in data om besökares beteende från flera webbplatser för att presentera mer relevanta annonser. Detta möjliggör också för webbplatsen att begränsa antalet gånger som samma annons visas för dem.
_uetvid 1 år Används för att spåra besökare på flera webbplatser för att presentera relevanta annonser baserat på besökarens preferenser.
2.4 TikTok
Cookie Lagringstid Beskrivning
tt_appInfo Session Används av det sociala nätverket TikTok för att spåra användningen av inbäddade tjänster.
tt_pixel_session_index Session Används av det sociala nätverket TikTok för att spåra användningen av inbäddade tjänster.
tt_sessionId Session Används av det sociala nätverket TikTok för att spåra användningen av inbäddade tjänster.
_ttp [x2] 1 år Används av det sociala nätverket TikTok för att spåra användningen av inbäddade tjänster.

3. Analytiska cookies

Analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden för antalet besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla, etc.

3.1 Google
Cookie Lagringstid Beskrivning
td Session Registrerar statistisk data om användarnas beteende på webbplatsen. Används för intern analys av webbplatsoperatören.
3.2 TikTok
Cookie Lagringstid Beskrivning
_tt_enable_cookie 1 år Används av det sociala nätverket TikTok för att spåra användningen av inbäddade tjänster.