Integritetspolicy

x

Varför ska jag läsa denna policy?

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi Denna policy beskriver hur Likvidum AB säkerställer att vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Likvidum behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga gällande dataskyddsregler. Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifter

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 20 år gammal och Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Vilken information samlar ni in om mig?

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det Du lämnar själv dina personuppgifter till Likvidum i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. För att kunna utföra vår låneförmedlingstjänst (”Tjänsten”) till dig behandlas följande personuppgifter:

Förnamn och efternamn
Bostadsadress
Mailadress
Mobiltelefonnummer och/eller hemtelefonnummer
Personnummer
Finansiell information rörande låneansökan
Information om dig från en kreditupplysning
Information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP)
Övrig information som du kan komma att lämna till oss i kommunikation
IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
Likvidum kan komma att spela in telefonsamtal av säkerhetsskäl och för att utreda missförstånd, felaktigheter eller
bedrägerier. Inspelningarna sparas så länge det är nödvändigt för företaget att behålla dom, tills kundförhållandet
upphört eller så länge företaget inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en Likvidum behöver huvudsakligen använda dina personuppgifter för att fullfölja Tjänsten och inhämta offerter från våra samarbetspartners. Likvidum behandlar personuppgifter inom verksamheten för följande ändamål:

Dokumentationsskyldighet som konsumentkreditförmedlare enligt lag Förhindra och hantera missbruk av tjänsten Bokföringsskyldighet enligt lag Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och samtycken Möjliggöra reklamation av Tjänsten Bemöta eventuella klagomål Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användaravtalet för Tjänsten
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser
Marknadsföring efter avslutat kundförhållande

Ändamål, rättslig grund, kategorier av behandling och lagringstid

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
 • -Inhämta låneerbjudanden
 • -Presentera låneerbjudande
 • -Vara behjälplig i pågående låneförmedlingsärende
 • Avtal
 • – Person- och kontaktinformation
 • – Finansiell information
 • – IP-adress och in formation om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Dokumenations-skyldighet enligt lag
 • -Bokföringsskyldighet enligt lag
 • Rättslig förpliktelse
 • -Person- och kontakt information
 • -Finansiell information
 • – IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.
 • -Möjliggöra eventuell reklamation av tjänsten
 • -Utreda eventuella klagomål
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Inspelade samtal
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Vidareutveckla och förbättra system
 • – Framtagande av underlag för att förbättra IT-system tex för att ytterligare öka säkerheten
 • – Anpassning av tjänsten för att bli mer användarvänlig
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Förhindra att användandet av tjänsten strider mot villkoren
 • -Förhindra och utreda eventuella bedrägerier
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Finansiell information
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Marknadsföring efter avslutat kundförhållande
 • -Marknadsföring kan ske av Likvidum eller samarbetspartner
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Utfall och historik av tidigare låneansökningar
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på info@likvidum.se

Vilka tar del av mina personuppgifter?

Likvidum lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag, kreditgivare, och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Likvidum för att utföra tjänsten enligt användaravtalet. Likvidum kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur lagras mina personuppgifter?

Din information lagras inom EU/EES. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer i vissa fall behöva flytta uppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Likvidum att dina personuppgifter skyddas genom att; landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå, genom standardavtalsklausuler eller genom att underleverantören har anslutit sig till Privacy Shield.

Hur skyddar ni personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Likvidum har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla kunduppgifter samt kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till tillgång: Du kan när som helst begära att få ett utdrag över de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Likvidum grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som Likvidum är skyldiga att bevara enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post på info@likvidum.se

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post på info@likvidum.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

När du anlitar Likvidum för låneförmedling är Likvidum AB org. nr. 556949-5772, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de erbjudanden som Likvidum presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter gällande Likvidums behandling av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på info@likvidum.se. Om vi mot förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar till denna policy

Om vi uppdaterar denna policy kommer den publiceras på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 Maj 2018.

x

Villkor

1. Om Likvidum

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi genom inhämta erbjudanden från banker och kreditmarknadsbolag i Sverige på den bästa räntan och de bästa villkoren.

Vi strävar alltid efter att förbättra din ekonomiska situation med erbjudanden som leder till besparingar och ökad trygghet i din privatekonomi. Den rådgivning du erhåller från Likvidum är alltid kostnadsfri. Likvidum förmedlar endast privatlån.

Såvida inget annat anges nedan avser hänvisningar i dessa allmänna villkor till Likvidum:

Likvidum AB
Organisationsnummer: 556949-5772
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov
Dessa allmänna villkor gäller vid beställning av Likvidums tjänster.

2. Nyttjande av tjänsten

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du ska även vara skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta.

Om du har en medsökande för det lån som du överväger att teckna eller förändra måste även din medsökande uppfylla de krav som finns angivna i dessa allmänna villkor. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera din medsökande om innehållet i dessa allmänna villkor och säkerställa att Likvidum har hans eller hennes godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor.

3. Tjänsten

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det är du själv som väljer hos vilken kreditgivare du vill låna. När du ansöker via Likvidum bedöms du av kreditgivarna på precis samma sätt som om du hade vänt dig direkt till dem.
Ni betalar ingen avgift för de tjänster ni erhåller från Likvidum.

4. Kreditupplysning

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig. Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC AB registrerar en så kallad omfrågning på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för kreditgivarnas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda dig.

5. Behandling av personuppgifter

Likvidum avser att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att kunna administrera kundförhållandet. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av Likvidums samarbetspartners i syfte att kunna tillhandahålla begärd tjänst. Likvidums samarbetspartners kommer löpande att uppdatera Likvidum med information gällande din ansökan. Härutöver kan dina personuppgifter komma att behandlas i kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistiska analyser. Likvidum kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Likvidum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till långivare, kreditupplysningsinstitut och övriga partner vi samarbetar med i syfte att kommunicera din ekonomiska situation för att skapa oss en bild av det bästa låneerbjudandet till dig och för att kunna administrera kundförhållandet med dig.

Likvidum kan komma att spela in telefonkontakter med dig, för att kunna visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén på det tjänster vi tillhandahåller dig. I de fall de har skett en inspelning sparas denna i max ett(1) år. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad förfrågan/begäran till Likvidum AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov. Dit kan du också vända dig om du vill ta tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter, eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller ta bort uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig.

Genom att lämna uppgifter om dig själv till Likvidum samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Likvidum i enlighet med vad som anges i denna punkt 5, Behandling av personuppgifter.

För mer information gällande om hur Likvidum hanterar personuppgifter så rekommenderar vi att läsa vår integritetpolicy. Här beskrivs det hur vi samlar in och till vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan använda dom.

6. Ansvar för våra tjänster

Du ansvarar för riktigheten av den information som du lämnat om din ekonomiska situation till Likvidum. Vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig, och inte heller för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den information vi tillhandahåller om långivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från långivare och övriga samarbetspartners.

Du är skyldig att uppdatera Likvidum om alla förändringar som sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster.

De rekommendationer, uträkningar och den information som du erhåller från Likvidum ska endast uppfattas som vägledande, vilket innebär att det är upp till dig att värdera den information som vi lämnat för att avgöra om den är lämplig på din individuella situation och din privatekonomi.

Likvidum ansvar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar. Likvidum ansvar inte för material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de företag med vilka vi samarbetar.

Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar med utgör rådgivning från den enskilda kreditgivaren/det enskilda företaget. Avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag som Likvidum samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget. Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal.

Likvidum ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Likvidums grova vårdslöshet.

7. Ansvar för information på vår webbplats

Användningen av information på Likvidums webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Användningen av informationen på Likvidums webbplats sker på egen risk. Likvidum ansvarar inte i något fall skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Informationen på Likvidums webbplats härrör från källor som Likvidum bedömer varar tillförlitliga. Likvidum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

För det fall Likvidums webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser ansvarar inte Likvidum för innehållet på sådana tredje parters webbplatser.

Vi kan inte heller garantera att din användning av webbplatsen eller nedladdat material från webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterat till din användning av webbplatsen, såsom med inte begränsat till förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar.

8. Ändringar

Likvidum äger rätt att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Information om eventuella förändringar av dessa allmänna villkor meddelas dig genom särskilda meddelanden på vår webbplats. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Trustpilot

Hur hjälper Likvidum mig att spara pengar?

Om du behöver låna pengar, oavsett om det är för att lösa gamla dyra krediter och lån, lägga handpenning eller kontantinsats på en lägenhet, bygga en pool, laga bilen eller något helt annat kommer vi kunna hjälpa dig spara pengar. Det tar tid och är svårt att själv kontakta fler än 10 banker för att förhandla om sin låneränta och sina villkor. Det kan också vara så att du inte riktigt vet vad du ska säga för att få ett bra erbjudande från banken du pratar med. 


Allt eftersom du frågar bankerna om lån kommer ditt förhandlingsläge att bli sämre då många kreditupplysningar, många UC, är dåligt för din kreditvärdighet. Med Likvidums hjälp sparar du pengar på dina lån eftersom vårt mål är att ge dig ett bra erbjudande och förhandla fram ett bra lån. Vi har många samarbetspartners vilket ökar chanserna att erbjuda ett bra lån, oavsett din livssituation. Vi gör bara en kreditupplysning, oavsett hur många banker och långivare vi pratar med vilket gör att ditt förhandlingsläge hålls på en hög nivå hela tiden.  


Varför ska jag använda Likvidum?

Om du går till ett bibliotek och ska låna en bok ser du reklam för en massa böcker på vägen dit. I tunnelbanan, på bussen, på radio, i en poddcast och till och med på väg in till biblioteket möts du av korta säljargument och rekommendationer om alla möjliga böcker. Även om det känns som att en bok verkar bra och omslaget tilltalar dig så vet du egentligen inte om du kommer tycka om boken, om boken passar dig. Om du frågor en bibliotekarie om råd kring böcker att låna är det en fördel om personen som svarar har läst boken, men också om personen frågar dig vad du tycker om för något, vad som passar dig. 


Att använda dig av Likvidum är precis som när du lånar en bok fast du lånar pengar. Vi har läst boken, vi har läst på om lånen, vi ställer frågor om vad du gillar, vad som passar dig. Vi har hjälpt fler än 100 000 människor att få ett riktigt bra lån, med villkor de är så nöjda med att de har valt att låna pengar genom oss. Oavsett hur fina fodral eller reklampelare som visas upp så läser vi igenom det finstilta, lyssnar på dig och hjälper dig att välja rätt.


Hur lång återbetalningstid kan jag få?

Som mest kan du låna pengar i 15 års tid. Vi har färre partners som erbjuder återbetalning på riktigt långa tidslängder men överlag i branschen erbjuder man åtminstone lån på 12 års återbetalningstid. När du ansöker om lån väljer du själv återbetalningstiden och det minsta du kan välja är att ta ett privatlån på 1 års återbetalningstid. 


Hjälper ni mig med ett lånelöfte för mitt privatlån?

Ja, de låneerbjudanden du får från våra partners är beviljade lånelöften för ditt privatlån. När du ansöker om lån genom oss skickar vi din förfrågan till alla våra samarbetspartners och låter de olika långivarna ta fram ett erbjudande till dig. Om du aktivt letar efter ett köp eller någon form av investering kan det vara att bra veta vilket spelrum du har i pengar för köpet. Det finns ingen anledning att lägga ett bud på en motorcykel eller till och med en lägenhet om du inte vet att du kan låna till köpet. Pröva att ansöka om lån genom oss på Likvidum så vet du att du har handpenningen till lägenheter säkrad eller att du inte kan köpa en bil för mer än en viss summa. 


Är ansökan bindande?

Nej, ansökan är inte bindande vilket betyder att du kan tacka nej till ett erbjudande efter att du genomfört en ansökan. Precis som när ett företag kontaktar flera leverantörer eller när du ska renovera hemma kan du kontakta flera snickare för att få förslag på projekt och kostnad. Du tar då in offerter och jämför de olika aktörerna. Om det av någon anledning visar sig att du inte ska renovera just nu kan du tacka nej till alla hantverkare som skicka offerter till dig. En ansökan genom Likvidum är inte bindande för dig som kund. Däremot måste långivaren åta sig att låna ut pengar till dig under en viss period efter att de skickat ett erbjudande och beviljat lån. Så länge din livssituation inte förändras under tiden du fått en offert om lån och löptiden för erbjudandet inte löpt ut behöver banken ställa upp om du väljer att tacka ja. 


Varför får jag flera brev från UC?

Alla aktörer som tar emot en förfrågan om att erbjuda dig lån kommer att hämta in dina kredituppgifter från vårt samarbete med UC. Då lämnar bankerna en omfrågandekopia som skickas hem till dig eller till din inbox i Kivra. En omfrågandekopia innebär att banken visar att de tagit del av dina personuppgifter och därmed kan göra en riskbedömning för lånet. Det betyder inte att du har gjort flera UC-förfrågningar. 


Måste jag byta bank när jag flyttar mina lån?

Nej du kan behålla din nuvarande bank och bara flytta över lånet till din nya leverantör som du har fått genom oss på Likvidum. Att flytta ett lån innebär egentligen att du tar ett lån hos den nya banken eller långivaren och de använder pengarna för att lösa lånet på din gamla bank. Det betyder att allt annat du har hos din bank, lönekonto, kreditkort, fonder, pensionssparande och så vidare, ligger kvar där men lånet blir löst. Man brukar höra att människor har svårt att byta bank och att lån har en trög rörlighet, alltså inte byts så ofta. Faktum är att det framför allt är bolånen som ligger kvar på samma stället under en väldigt lång tid. Det har dessutom blivit vanligt att man har flera banker, en för bolån och lönekonto, en för sparkonto med hög ränta och en för lån. 


Kan jag sänka ränta på ett lån jag har nu?

Om du har tagit lånet genom oss på Likvidum och hos en av våra samarbetspartners så kan det vara möjligt att behålla lånet och omförhandla räntan. Om du kan få ett bättre erbjudande nu än när du lånade från början beror på många faktorer men framför allt behöver din kreditvärdighet ha förbättrats. Det gör den om du till exempel blir av med betalningsanmärkningar, har löst många smålån med höga räntor, får fast anställning, höjer din lön, gifter dig eller blir sambo med någon som kan stå som medsökande och liknande saker som gör att din betalningsförmåga ökar.


Har du fått en bättre kreditvärdighet genom något av det vi nämner rekommenderar vi att du gör en ny ansökan och omförhandlar dina lån. Det kan vara så att din gamla bank erbjuder dig det bästa lånet men det kan också vara så att en annan bank är beredd att ge dig ett bra erbjudande för att få dig som kund. 


Har du tagit ditt lån hos någon annan bank än någon av våra samarbetspartners kan vi inte hjälpa dig att sänka räntan på nuvarande lån. Du kan däremot utmana din gamla bank och jämföra ränta och avgifter genom oss på Likvidum. I den bästa av världar kan din gamla bank ge dig en bättre ränta eller så kan vi erbjuda dig en till bank att flytta lånen till där du får bättre villkor.


Jag har betalningsanmärkningar, kan jag låna ändå?

Ja om dina betalningsanmärkningar är äldre än 6 månader finns det möjlighet att få lån beviljade genom våra samarbetspartners. Om du nya betalningsanmärkningar kan vi inte erbjuda dig något lån utan då rekommenderar vi att du väntar tills det gått 6 månader innan du försöker omförhandla eller söka om nya lån. 


Det brukar vara svårt att få nya lån beviljade om du har fler än 2 betalningsanmärkningar, ett riktmärke vi använder oss av när vi får förfrågningar. Om du nyligen har fått eller tror att du riskerar att få betalningsanmärkningar rekommenderar vi att du kontaktar en skuldrådgivare på din kommun för att få hjälp med din ekonomi. 


Kan jag ta ett privat banklån som företagare?

Ja, det är möjligt att låna pengar som företagare. Vi har många småföretagare som hör av sig till oss och frågar om vi kan hjälpa till att söka om lån eller omförhandla gamla lån. Precis som för en anställd kommer varje bank att göra en kreditupplysning och en riskbedömning där anställningen i eget företaget, eller företagare med enskild firma, tas i beaktande. Det är främst om du driver företag som är nystartat som det är svårare att ansöka om lån. Din inkomst kan då i vissa fal baseras på den lön du hade innan du startade företaget och var inkomst god då kommer det vara en fördel vid ansökan. Andra banker har andra krav på företagare med nystartat bolag som ansöker om lån. Har ditt företag funnits i många år med en god ekonomi och du har haft ett jämnt löneuttag, som en anställd, är företagandet inte alltid något negativt för dina chanser att få lån. 


Om du driver eget aktiebolag (ensam ägare av aktierna i bolaget), enskild firma eller handelsbolag och behöver låna till företaget kan det ibland vara klokt att ansöka om lånet privat och själv låna ut pengarna till företaget. Många traditionella banker föreslår den modellen istället för att företaget lånar med personlig borgen till 100%. För att veta vad som är bäst för dig är det klokt att ta hjälp av en lånerådgivare som erbjuder lån från många olika banker. Som oss på Likvidum.


Hur kan flera långivare ge olika räntor till mig?

Faktum är att det hade varit konstigt om flera långivare erbjöd dig samma ränta och här ska vi kort förklara varför. När du ansöker om lån gör varje bank en individuell riskbedömning. Det innebär att de tar reda på hur god förmåga du har att betala tillbaka lånet och om det finns några risker att du inte skulle kunna betala tillbaka. Den delen av undersökningen baseras på din ekonomiska situation, både lön, andra lån, typ av anställning och eventuella betalningsanmärkningar tas med i bedömningen. Bankerna har olika uppfattning om vilka delar av din ekonomi som är viktigast för att bedöma din förmåga att betala lånet.


Därmed kan de ge dig olika kreditvärdighet och olika räntenivåer på samma låneansökan. Dessutom kommer banken att bedöma hur deras totalt grupp av kunder ser ut, om de har många kunder med god ekonomi eller om många kunder har sämre ekonomi. De har i åtanke vilken typ av kunder de vill ha fler av för att få en balanserad kundportfölj som det kallas. När de har klart för sig hur din ekonomi ser ut kommer ditt erbjudande viktas mot hur kunderna ser ut i övrigt och hur viktigt det är för banken att få dig och ditt lån som kund. En del banker kanske främst vill ha en typ av kund som lånar små lån med långa löptider och en annan bank föredrar en annan kundgrupp med andra typer av lån. Tror banken att du kommer kunna betala lånet så kommer du att få ett erbjudande. Däremot kan räntan skilja sig beroende på om de vill locka till sig dig som kund eller inte. 


Kan jag höja ett lån jag redan har med er hjälp?

Ja, om du har tagit ett lån genom oss på Likvidum hos en av våra samarbetspartners så kan vi hjälpa dig att höja ett befintligt lån. Under förutsättning att du får ditt nya, utökade lån, godkänt hos din långivare kommer vi kunna genomföra en höjning. Isåfall betalas lånebeloppet ut till dig precis som när du tar ett vanligt lån. Utbetalningstiden beror på långivarens regler men självklart betalar de ut så snart de kan. Om det var en längre tid sen du ansökte om lånet kommer vi att behöva göra en ny kreditupplysning på dig men som vanligt är det bara en UC vid varje tillfälle. Om du står inför att utöka ett lån kan det vara klokt att jämföra erbjudanden från flera banker, skulle en annan bank ge dig bättre villkor kan det ibland vara klokt att byta till en ny leverantör.


Vem får vara medsökande på mitt lån?

Vem som helst kan stå som medsökande på ditt lån även om det vanligaste är att en familjemedlem är medsökande. Den som är medsökande får skicka in en kreditupplysning genom oss och genom gå en riskbedömning hos långivaren, precis som du som huvudsökande får göra. Viktigt att komma ihåg är att en medsökande har ett gemensamt betalningsansvar med dig som söker lånet. Det fungerar inte som när man har en borgensman att om du inte kan betala får borgenären göra det i ditt ställe. En medsökande står på lånet till 50%, precis som när man äger en lägenhet eller ett företag ihop. Oftast är det en make, maka, sambo eller förälder som står på lånet som medsökande men så länge den andra parten godkänner det kan man ha vem som helst som medsökande, även om ni inte delar bostad eller ekonomi.


Jag är bosatt utomlands, kan jag låna genom er?

Kraven vi ställer för att du ska få låna genom våra partners är bland annat att du ska vara folkbokförd i Sverige sen minst 1 år tillbaka. Det innebär att om du bor utomlands tillfälligt men är folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa kommer du att kunna ansöka om ett lån. Förutsatt att du är minst 18 år, har en inkomst på 10 000 kr per månad, inte har en skuld hos kronofogden och inte har någon betalningsanmärkning som är yngre än 6 månader så är chanserna goda att du kan få ta ett lån. En utlandssvensk som har lämnat Sverige helt och hållet och därmed är folkbokförd i ett annat land kommer inte att få låna genom oss, oavsett hur ekonomin ser ut i övrigt. Alla som ansöker om lån får en individuell ränta baserad på ekonomi och livssituation vilket innebär att du alltid behöver ansöka om lån innan vi kan svara på vad du kan få beviljat, givet att du uppfyller grundkraven. Om du planerar att flytta utomlands och behöver ta ett lån, som startkapital för flytten eller liknande, då är det klokt att ansöka och förbereda finansieringen innan du beger dig ut i världen. Prata med våra lånerådgivare, både kontakt och ansökan är utan kostnad och att söka om lån är inte bindande.


Kan jag låna pengar fast jag är föräldraledig?

Ja, givet att du uppfyller grundkraven för lån och blir beviljad efter en individuell prövning. Alla banker har olika kriterier för sin bedömning om du får låna. En del väljer att se till din inkomst som föräldraledig, som en del storbanker gör när du ansöker om bolån under föräldraledigheten. Andra väljer att se till den inkomst du haft tidigare, givet att du är föräldraledig med en fast tjänst att komma tillbaka till. Det är svårt att veta på förhand vilken bank som tänker på vilket sätt och vad som kommer att gynna dig när du ansöker om lån. Kontakta oss på Likvidum så hjälper vi dig att göra en låneansökan och få så bra erbjudanden som möjligt, givet din situation, exempelvis om du vill låna pengar när du är hemma med barn. 


Kan jag låna pengar fast jag är tjänstledig för studier?

Om du är tjänstledig för studier på heltid innebär det att du inte har någon inkomst från vare sig arbete eller pension. Du uppfyller då inte grundkravet att ha en månadsinkomst på minst 10 000 kr före skatt. Därmed kan du inte låna pengar genom oss som tjänstledig. Om du däremot är tjänstledig för studier till viss del och under den här perioden har en lön över vårt grundkrav kan du ansöka om lån och då finns möjligheten att det blir beviljat. Har du dessutom en medsökande med inkomst ökar det chanserna ytterligare att få ett lån. Om du planerar att bli tjänstledig för studier under en period kan det vara klokt att ansöka om lån och lösa din finansiering innan du går av din tjänst. Alternativ kan du låna när du är tillbaka i arbete och har full inkomst igen. 
Även fast du är tjänstledig och får studiebidrag och studielån från CSN kommer du inte att kunna låna genom oss då ett lån inte är en inkomst som arbete eller pension.


Kan jag ansöka om lån trots provanställning?

Ja, om du uppfyller våra grundkrav i övrigt kan du ansöka om lån även om du har en provanställning. Flera av våra samarbetspartners ser till din livssituation som helhet när de värderar möjligheten att låna. En fast anställning är givetvis en fördel för att få bra villkor på ditt lån men det behöver inte utesluta dig som inte har en fast anställning. Gör en ansökan och ta kontakt med oss på Likvidum så hjälper vi dig att förhandla med bankerna och se över dina alternativ.


Kan jag låna pengar trots att jag är sjukskriven?

Om du är sjukskriven på heltid har du en inkomst från försäkringskassan och det är då den inkomsten du anger som inkomst när du ansöker hos oss. Om den inkomsten är högre än 10 000 kr per månad uppfyller du grundkravet för inkomst för att söka om lån hos oss. Är alla andra grundkrav uppfyllda kan du ansöka och får som vanligt göra en kreditupplysning och en individuell bedömning hos alla banker och långivare vi samarbetar med. 


Kan jag låna pengar fast jag är pensionär?

Ja, vi ser pension som inkomst och är den högre än 10 000 kr per månad före skatt har du möjlighet att låna pengar. Några långivare erbjuder inte lån till personer som är äldre än 65 år men vi har ett antal samarbetspartners som är bra på att hjälpa pensionärer att se över och omförhandla sina lån.

Om du både är pensionär och arbetar, dvs tar ut pension och arbetar på samma gång kan du ange din totala inkomst och även uppge hur din situation ser ut. Långivarna tar din livssituation i beaktande när de räknar på ett låneerbjudande och vårt mål är att du ska få ett så bra erbjudande som möjligt.


Kan jag låna fast jag har skulder hos kronofogden?

Nej, har du skulder hos kronofogden i dagsläget kan du inte låna från oss på Likvidum eller någon av våra samarbetspartners. Ett av våra grundläggande krav är att du ska vara fri från skulder hos kronofogden sen minst sex månader tillbaka. Har du stora skulder som är svåra att betala rekommenderar vi att du tar kontakt med en skuldrådgivare i kommunen där du bor. 


Trustpilot

Frågor och svar

Görs det endast en kreditupplysning? accordian

Ja! Likvidum använder en specialutvecklad lösning av UC som gör att det enbart registreras en (1) kreditupplysning trots att du får flera svar från olika långivare. Med det här systemet från UC kan alla banker och långivare som både är anslutna till UC system och är samarbetspartner till oss på Likvidum få tillgång till dina kredituppgifter på samma gång.

Eftersom allt för många förfrågningar kan försämra din kreditvärdighet och därmed dina möjligheter att få lån är det en fördel att förhandla med många banker genom en låneförmedlare.

Genom att ha en medsökande ökar du dina chanser till ännu bättre lånevillkor. Då är ni två personer som står på lånet och bankerna kan räkna samman er betalningsförmåga på samma låneförfrågan. Även när ni är två personer som söker lånet, du och din medsökande, görs det bara en kreditupplysning per person.

Vilka är kraven för att låna genom Likvidum? accordian

Grundkravet för att ansöka om lån hos Likvidum är att du ska vara 18 år gammal och ha en månadsinkomst på minst 10 000kr i form av arbete eller pension. Du måste även vara folkbokförd i Sverige sedan minst 1 år och vara skuldfri från kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka.

Saker som kan öka din chanser att få ett lån eller att få bra ränta och villkor på ditt lån är bland annat att du har en fast anställning, att du har högre inkomst än minsta kravet och att du har en medsökande på lånet

Kan jag lösa lånet i förtid? accordian

Du kan när som helst göra extra inbetalningar för att snabbare amortera av ditt lån, eller betala av hela lånet precis när du vill om du så önskar. Fördelen med att lånen du tecknar via oss har rörlig ränta istället för fast ränta är att du kan betala av lånet snabbare än avtalad tid. Lånets löptid är alltså att se som en maximal tid du kan ha lånet.

Om du betalar av lånet på kortare tid kostar det mindre i ränta än om lånet betalas av över lång tid. Därmed kan det vara en fördel att öka amorteringstakten under de perioder som du har möjlighet till det. Har du en varierande inkomst med flera timanställningar, projektanställningar eller driver eget företag och fakturerar olika belopp varje månad så kan det vara klokt att teckna lån på längre löptider. Du har då en ganska låg månadskostnad som du måste betala och kan när som helst betala in mer pengar när du har möjlighet till det.

Vilka långivare samarbetar ni med? accordian

I dagsläget samarbetar vi med Avida Finans, Brocc, Collector bank, Konsumentkredit, Lendify, Lån och Sparbank, Marginalen Bank, MedMera bank (COOP), Nordnet Bank, Santander och Sevenday Bank.

Vilken ränta får jag? accordian

Räntan är rörlig och sätts individuellt på den sökande. För närvarande ligger årsräntorna hos våra långivare mellan 2,95% – 18,95%. Högsta effektiva ränta är 33,01% (2019-01-05). Om du ansöker med en medsökande ökar ofta chansen till ännu bättre lånevillkor. Den ränta du får baseras på många olika faktorer och varje bank och långivare har sitt eget system för att räkna fram och bedöma din kreditvärdighet och därmed också din ränta. Om banken har en stor andel av sina kunder med en annan kreditvärdighet och därmed en annan risknivå än dig och de vill ha fler kunder som du kan de ibland erbjuda bättre ränta av den anledningen. Omvänt kan det också vara så att en bank aktivt söker kunder i en annan kategori än dig och därmed ger dig sämre villkor än du skulle fått i vanliga fall.

Eftersom räntan du erbjuds varierar med så många faktorer är det alltid bra att ansöka om lån hos flera långivare på samma gång och låta bankerna konkurrera om dig, istället för tvärtom. Det är också klokt att se över dina lån och omförhandla då och då eftersom de villkor du erbjuds kan förändras.

En vanlig faktor som påverkar hur mycket du får låna och vilken ränta du får är hur stort låneutrymme du har utnyttjat. Om du till exempel har gamla kreditkort som ligger oanvända men är aktiva har du en beviljad kredit som påverkar dina villkor hos bankerna. Se alltid till att du har sagt upp gamla kreditkort och kontokrediter och därmed har ett mindre utnyttjat låneutrymme.

Är räntan fast eller rörlig? accordian

Räntan som erbjuds från av de långivare vi på Likvidum samarbetar med är rörlig. Detta innebär även att du som konsument alltid har möjlighet att förtidslösa ditt lån utan någon kostnad. Räntan kan alltså komma att ändras under tiden du har lånat och betalar av på det. Vi anser att möjligheten med att kunna förtidslösa och betala av snabbare på ditt lån är viktigare än att ha en låst ränta under hela tiden du har ett lån.

Du kan vara lugn, även om du inte har en fast ränta är det inte troligt att en bank höjer räntan rejält mitt under tiden du betalar av på lånet. De gör små ändringar beroende på hur marknadsräntorna förändras men sällan några tvära kast. Om det mot all förmodan skulle ske skulle du bli informerad om att räntan ändras, eftersom du har en rörlig ränta kan du ta hjälp av en låneförmedlare som Likvidum för att omförhandla dina villkor på nytt. Friheten med rörlig ränta gör att bankerna behöver vara på tårna för att värna om dig som kund.

Hur lång tid tar det innan lånet blir utbetalt? accordian

Alla långivare har olika processer för utbetalningar och det beror helt enkelt på vilken du väljer. Vissa långivare erbjuder direktutbetalning och några andra kan ha ett par dagars handläggningstid. Information om detta lämnas när du gör ansökan och gör ditt val av långivare.

Tiden för att handlägga lånet och betala ut pengar kan ibland vara en viktig faktor för dig som kund och då kommer din lånerådgivare ha det i åtanke när ni går igenom lånen. Du ser också själv i alla låneerbjudanden hur lång tid det är till utbetalning vilket gör det lättare för dig att välja. Hur lång tid processen för utbetalning tar varierar men har ingenting att göra med hur bankerna bedömer din kreditvärdighet eller hur de sätter sin ränta. En längre process beror på att banken har sina system och rutiner, inte på att de nagelfar din ansökan. Andra banker har satsat på snabba utbetalningar men gör fortfarande en noggrann handläggning och kreditbedömning.

Är tjänsten helt kostnadsfri? accordian

Ja, Likvidums tjänst är helt kostnadsfri för dig som konsument. Likvidum erhåller en ersättning från den långivare du väljer. Detta är ett lönsamt sätt för Likvidums partners att hitta nya kunder istället för att använda dyr reklam. Med reklamens hjälp kan en långivare synas och försöka nå dig som kund vilket kostar mycket pengar och samtidigt inte säger något om deras erbjudande. Som alternativ till reklam och egna lånerådgivare kan bankerna och låneföretagen satsa på ett starkt erbjudande och bra villkor till dig som kund. På det sättet kan de nå ut genom låneförmedlare som oss på Likvidum.

En bank som syns och hörs mycket men inte håller måttet i en jämförelse är inget som vi intresserar oss för. Vårt fokus är att du som kund får det bästa möjliga lånealternativet utifrån dina förutsättningar och behov.

trustpilot

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-121 314 71

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej