Finansinspektionen - vilka är det och vad gör dem? - [2024]
Hem » Vad är Finansinspektionen?

Finansinspektionen – Vad är det?

Finansinspektionen (FI) grundades 1991 och är den myndighet som övervakar finansmarknaden och dess aktörer, exempelvis långivare och banker.
I den här artikeln lär vi på Likvidum dig mer om Finansinspektionen och vilka deras viktigaste uppdrag är.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2022-07-04 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:40

finansinspektionen

Vilka är Finansinspektionen?

Finansinspektionen är en statlig myndighet som grundades 1991 och som utövar tillsyn över banker, finansiella marknader och försäkringsväsende i Sverige. De kontrollerar helt enkelt att sektorn agerar mot sina kunder på ett korrekt sätt.
Utöver det har FI ansvar att bedriva tillsyn av konsumentskyddet inom den finansiella sektorn. Målet är att stärka konsumenternas ställning och inflytande på de finansiella marknaderna i enlighet med regeringens konsumentpolitiska handlingsplan.
År 1657 öppnade första affärsbank i Stockholm – Stockholm Banco. Två år senare, 1659, inrättade kung Karl X Gustav landets första bankinspektionstjänst. Nästan 200 år senare, 1840, blev banktillsynen tilldelad Finansdepartementet. Under 1991, efter flera förändringar, slogs Bankinspektionen ihop med Försäkringsinspektionen och bildade Finansinspektionen.

Finansinspektionen styrs av regeringen

Finansinspektionen är en central myndighet som lyder under Finansdepartementet och som styrs av regeringen. Enligt regleringsbrevet för FI ska dess verksamhet ingå i verksamhetsområdet Finansiell tillsyn. Målet för detta område är bidra med stabilitet i det finansiella systemet, men också att stärka konsumentskyddet.
Myndigheten styrs internt av en styrelse som består av högst tio ledamöter. Myndighetschef är generaldirektören som utser en biträdande generaldirektör samt verksamhetsområdes- och stabscheferna. Alla de ingår i ledningsgruppen. Den interna styrningen och kontroll ska regelbundet följas och utvärderas.


Idag arbetar cirka 600 personer på Finansinspektionen, främst jurister och ekonomer.

finansinspektionen

Så finansieras Finansinspektionen

Sedan finanskrisen 2008 har resurserna för finansiell tillsyn ökat. Det beror bland annat på att Finansinspektionens uppdrag och uppgifter har vuxit, men också att det kommit nya regelverk inom EU. Trots den verksamheten ständigt effektiviseras kvarstår dock en obalans mellan uppdrag och resurser som krävs för myndighetens arbete.


De medel som finansierar Finansinspektionens verksamhet kommer framför allt ifrån:


Administrativ service

Finansinspektionen har enligt förordningen i uppdrag att upplåta lokaler och utföra administrativa tjänster åt Bokföringsnämnden enligt avtal mellan myndigheterna. Dessutom ska FI utföra administrativa och handläggande uppgifter åt Krigsförsäkringsnämnden. För dessa tjänster tar Finansinspektionen ut administrativa avgifter.

Tillsynsavgifter

Finansinspektionen tar ut årliga avgifter från fysiska personer, företag och myndigheter som står under deras tillsyn. I Förordning (2007:1135) är de som betalar avgifterna indelade i sju avgiftsgrupper som har var sin specifik avgift. Syftet med tillsynsavgifterna är helt enkelt att de ska täcka kostnaderna som FI och Statistiska Centralbyrån har i utövandet av tillsynen.

Tillståndsavgifter

Alla kreditföretag som är verksamma i Sverige måste ha ett tillstånd från FI för att få bedriva finansiell verksamhet. För tillståndet betalar företagen en avgift som täcker kostnaderna för tillståndsprövningen.
Var sjätte månad lämnar FI avgiftsrapport till regeringen med förslag om avgiftens storlek. Efter diskussion med branschen och Ekonomistyrningsverket beslutar regeringen om storleken på avgifterna.

finansinspektionen

Finansinspektionens verksamhet

Finansinspektionens huvudsakliga uppdrag är:

  • Regelgivning – Skapa förordningar och föreskrifter som de finansiella aktörerna ska följa för att kunna bedriva en sund, effektiv och stabil verksamhet.
  • Tillståndsprövning – Säkerställer att bara seriösa och kreditvärdiga aktörer kan starta en finansiell verksamhet där du som konsument kan känna dig trygg och säker.
  • Tillsyn över de finansiella marknaderna – Garanterar att alla följer reglerna och bidrar till en väl fungerande finansiell stabilitet.
  • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
finansinspektionen

Finansinspektionen erbjuder många verktyg

Finansinspektionen erbjuder en rad praktiska verktyg som kan vara av intresse både för företag och privatpersoner.

Företagsregistret

Här finns alla som har tillstånd att erbjuda finansiella tjänster på den svenska marknaden. I registret finns även de som bara är registrerade hos FI, men som inte står under deras tillsyn (finansiella institut och inlåningsföretag).
I Företagsregistret är det möjligt att söka efter både företag, typ av tillstånd, land och postort.

Varningslistan

FI:s varningslista är en lista innehållande namn på företag som erbjuder finansiella produkter eller tjänster utan att ha de nödvändiga tillstånden för det. Företagen kan både finnas i och utanför Sverige. För att hålla varningslistan aktuell samarbetar FI med andra myndigheter i EU och i övriga världen.
Varningen presenteras efter företagsnamn, källa (tillsynsmyndigheten som varnar) och datum. I dagsläget finns 680 varningar från FI samt 15 903 övriga.

Konsumenternas Försäkringsbyrå

En webbplats innehållande oberoende fakta och vägledning för alla konsumenter inom bank-, försäkrings- och pensionsfrågor. Här blir du erbjuden konsumentstöd i form av jämförelser, kalkyler och guider samt tips och råd om försäkringar, lån och betalningar samt sparande och pension.
I styrelsen för stiftelserna sitter representanter för Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationerna. All vägledning är helt gratis.

Finansinspektionen

Summering av Finansinspektionen

Finansinspektionen spelar en mycket viktig roll i samhället när det gäller tillsynen över de finansiella marknaderna. Målet med verksamheten är helt enkelt att bidra till ett stabilt och välfungerande finansiellt system samt att förstärka konsumenternas skydd.

Denna artikel skrevs 2022-07-04 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 13:40

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel