Stagflation - vad är det & vilka konsekvenser innebär det?
Hem » Vad är stagflation

Stagflation – Vad är det?

Ordet stagflation kommer från begreppen inflation och stagnation. Landet har hög arbetslöshet kombinerat med svag/negativ tillväxt (lågkonjunktur), samtidigt som priser fortsätter att öka (inflation). Ett politiskt problem som är problematiskt att åtgärda samtidigt som det drabbar den enskilda individen hårt. I den här artikeln förklarar Likvidum vad stagflation är.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-08-28 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:47

Stagflation

Begreppet stagflation

För att förstå stagflation behöver vi ha kunskap om de begrepp som det grundar sig och inte förväxla det med snarlika. De två begreppen som det kommer från är:

Inflation

Inflation är ett mått på hur mycket priserna ökar i samhället. I Sverige är det Riksbanken som jobbar för en bra inflation. Är inflationen för hög kommer även räntan att höjas, vilket resulterar i att det blir dyrare för dig att låna pengar

Stagnation

Innebär att tillväxten i landet minskar. Produktionen av varor stannar upp och antalet arbetstillfällen blir mindre.

Lågkonjunktur

Lågkonjunktur är när ekonomin bromsar in, med minskad produktion, sysselsättning och tillväxt, ofta är resultatet hög arbetslöshet och svagare ekonomi i allmänhet.


När båda inflation och stagnation inträffar så är det stagflation. Det blir dyrare att leva, mindre saker produceras och det är fler som går arbetslösa.

Stagflation

Vad orsakar stagflation?

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår Stagflation. Vi presenterar några av dessa.

Ökade produktionskostnader

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår ökade produktionskostnader. Ökade priser på el, råvaror eller olja är några exempel. För att då kunna klara av att täcka sina kostnader blir företaget tvunget att öka sina priser.

Problem i leveranskedjan

Brist på varor eller problem med leveranser kan göra det att företag har svårt att upprätthålla sin produktion. Ett exempel på det är råvaror som importeras från ett annat land som har problem. Produktionen kan behöva pausas eller vissa produkter kan endast produceras i mindre omfattning.

Naturkatastrofer och andra externa händelser

Naturkatastrofer, krig och andra händelser kan påverka på oväntade sätt. Ett land som blir utslaget eller krig som hindrar ett tidigare samarbete.

Politiska åtgärder

Politiker arbetar aktivt för att upprätta en stark ekonomi i landet. Ibland kan ett eller flera felaktiga beslut leda till stora konsekvenser vilket bidrar till att stagflation kan uppstå.


För att det ska kunna uppstå stagflation krävs långvarig påverkan på ekonomin. Oftast är det många faktorer som väger in. När ett land kommer in i stagflation är situationen redan problematisk och det kan vara svårt att hitta bra åtgärder.

Stagflation

Andra närliggande begrepp till stagflation

Stagflation är ett ekonomiskt begrepp som går in i begrepp som BNP och samtidigt inte ska förväxlas med andra. Tre ekonomiska begrepp att ha koll på är:

  • Deflation
    – Deflation är motsatsen till inflation. För samma summa pengar går det att köpa mer varor. Det uppstår i samband med att konsumentens köplust minskar.
  • Recession
    – Recession bildas när en lågkonjunktur går in i nästa steg. Hög arbetslöshet, långsiktiga investeringar minskar och flödet av pengar stannar upp.
  • BNP
    – BNP är ett mått på ett lands ekonomi och styrka. När Sveriges inflation ligger på den nivå som Riksbanken har utsett finns också en stark BNP.
Stagflation

Slutligen om stagflation

Under 1970-talet hamnade världsekonomin i stagflation för första gången. USA hade varit i krig och ekonomin var ansträngd. Samtidigt ökade priset på olja vilket ledde till minskad produktion och ökad arbetslöshet. Många länder runt om i världen drabbades hårt då handel med USA bromsades upp. Det visar på hur komplext begreppet stagflation är och att en lång kedja av händelser krävs.

Kommer Sverige hamna i stagflation? En fråga som bara har ett svar: ingen kan med säkerhet veta. Det är så många orsaker och händelser som påverkar ekonomin – både förväntade och oväntade. Allt från politiska beslut till förödande naturkatastrofer. Ett komplext begrepp som påverkas av sådant som händer både i det egna landet och omvärlden. Riksbanken är en del i det som jobbar med inflationen.

Stagflation

Denna artikel skrevs 2023-08-28 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:47


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel