Recession - Vad är det och hur kännetecknas det - [2024]
Hem » Recession

Recession – vad betyder det?

Inom nationalekonomi är recession en synonym till nedkylning, nedgång eller avmattning av den ekonomiska utvecklingen i ett lant. Enkelt förklarat är det en form av mild lågkonjunktur.

I den här artikeln går Likvidum igenom begreppet och du får lära dig mer om vad recession är, hur det uppstår och hur det kan påverka dig som konsument.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-08-25 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:27

Recession

Recession – vad är det?

Enkelt uttryckt kan vi säga att recession är nästan identiskt med en mild lågkonjunktur. Om man tillåter lågkonjunkturen att fördjupas ytterligare övergår recessionen i depression.

Recession är en naturlig del i ett lands konjunkturcykel, det vill säga tidsperioden mellan två låg- eller högkonjunkturer. I vanliga fall är en konjunkturcykel mellan två och åtta år lång.

De områden i samhället som påverkas vid en recession är framför allt sysselsättning, industriproduktion och inkomstutveckling. Även handeln med aktier brukar minska, vilket ofta resulterar i fallande börser under den här perioden.

Recession

När blir det recession?

En recession kan uppstå av flera olika anledningar. Den vanligaste är att befolkningen minskar sin konsumtion drastiskt, exempelvis på grund av ökade marknadspriser eller generell osäkerhet i ekonomin. Då föredrar konsumenterna nämligen att spara sina pengar eller investera långsiktigt, vilket minskar kapitalflödet.

Den låga konsumtionen av varor och tjänster leder i sin tur att industriproduktionen minskar. Det gör att företagen tjänar mindre pengar och tvingas säga upp anställda. Arbetslösheten förstärker lågkonjunkturen och därmed även recessionen.

För Sveriges del är det främst bostadsmarknaden med sina stigande fastighetspriser som utgör en stor risk för en recession. Hushållen är redan högt skuldsatta och påverkas hårt av de räntehöjningar som varit under 2023.

Det finns inga klara besked att ett land befinner sig i recession, men en tumregel kan vara att en recession oftast föregås av två eller fler efterföljande kvartal med negativ BNP–tillväxt (bruttonationalprodukt) och stigande arbetslöshet.

Recession

Vanliga tecken på recession

Även om det kan vara svårt att fastställa när landet befinner sig i recession finns det ett par tecken som tyder på att en recession är annalkande. Några av de vanligaste är:

  • Minskad eller negativ BNP, det vill säga summan av allt som produceras i ett land.
  • Stigande arbetslöshet på grund av sämre lönsamhet hos företagen.
  • Minskade investeringar eftersom vinsterna är små eller uteblir.
  • Dämpad produktivitet som bidrar till sjunkande BNP.
  • Nedgång på börsen som orsakas av nedskrivning av vinstprognoserna.
  • Minskad konsumtion som resultat av ökade priser.
  • Inflation som i låga nivåer kan vara något positivt, men när den växer snabbt kan orsaka lågkonjunktur.
Recession

Vad händer under en recession?

Som vi nämnde kan recession beskrivas som en mild lågkonjunktur. Inflationen är mycket högre än målet, vilket innebär att priserna stiger konstant medan inkomsterna förblir oförändrade. Hushållens ekonomiska svårigheter gör att de minskar sin konsumtion av varor och tjänster och istället väljer att spara.
På grund av konsumenternas låga köpkraft minskar också företagens vinster, vilket hämmar deras tillväxt och tvingar dem till sänkning av produktionen. Man har inte behov av att anställa och arbetslösheten ökar.
För att motverka inflationen tvingas Riksbanken att höja reporäntan. Hushållen är högt skuldsatta och varje räntehöjning kan ha allvarliga konsekvenser. Om räntan dubbleras till årsskiftet och stannar på där kommer vi in i en mild och önskvärd avmattning. Men om räntan fortsätter att stiga under nästa år kan lågkonjunkturen fördjupas och leda till recession.

Kan ha allvarliga konsekvenser för bankerna

En recession kan ha allvarliga konsekvenser för bankväsendet. Utlåningen har varit hög på grund av de låga räntorna, men med räntehöjningarna känner allt fler hushåll oro inför framtiden.
Det gör att många föredrar att sälja innan förlusterna har blivit för stora, vilket i sin tur leder till kreditförluster för bankerna och gör att staten tvingas skjuta till kapital.

Recession

Hur länge varar en recession?

Historiskt sett har det visat sig att en lågkonjunktur följer en högkonjunktur som i sin tur följs av en lågkonjunktur. Dessa perioder blir olika långa beroende på hur djup den föregående perioden har varit. Ju djupare en kris är, desto längre och försiktigare blir återhämtningen.
En ekonomisk recession brukar normalt sett vara i mellan nio och arton månader, beroende på hur allvarlig den är, men dess effekter varar mycket längre.
Andra faktorer som påverkar längden på en ekonomisk kris är vilken krislagstiftning finns i landet, krisens omfattning (nationell eller global) samt myndigheternas agerande.
Krisen vi befinner oss i nu drabbar betydligt fler länder, marknader och aktörer än tidigare. Därför tvingas myndigheter världen över samarbeta över gränserna med att vidta kraftfulla åtgärder för att mildra konsekvenserna.

recession

Denna artikel skrevs 2022-08-25 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:27


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel