Insättningsgaranti hur fungerar det? - Likvidum - [2024]
Hem » Insättningsgaranti

Insättningsgaranti – hur fungerar det?

När du väljer att spara dina pengar i någon av Sveriges storbanker skyddas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin. Det ger ett extra tryggt sparande eftersom du får ersättning för sparpengar du förlorat om banken skulle gå i konkurs.
I den här artikeln går Likvidum igenom mer om hur den statliga insättningsgarantin fungerar, vem den gäller och när den träder i kraft.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2023-03-13 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:22

insättningsgaranti

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är en form av konsumentskydd för dig som har ett sparande på konto. Det innebär att staten garanterar de insättningar som finns på bank, kreditföretag eller värdepappersbolag upp till ett visst belopp, så länge de har tillstånd från Finansinspektionen att ha kunders pengar på konto. Enkelt förklarat får du som sparkund ersättning från staten om banken eller kreditinstitutet skulle gå i konkurs.
Det är Riksgälden som sedan 2016 ansvarar för kontroll över kreditinstitut i kris med målet att upprätthålla den finansiella stabiliteten. Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan om en bankkris inträffar, utan då ska alla kostnader betalas av aktie- och fordringsägarna. Skyddet minskar risken för att många kunder tar ut sina pengar i panik, vilket kan orsaka ännu större kris i samhället.
Insättningsgarantin finansieras genom avgifter som de anslutna instituten betalar och som placeras i en fond. Den sammanlagda summan avgifter per år ska motsvara 0,1 procent av insättningarna.


I Lagen om insättningsgarantin (1995:1571) finns alla bestämmelser som rör vilka insättningar som omfattas av garantin, ersättningens storlek samt all nödvändig information.

insättningsgaranti

För vem gäller garantin?

Insättningsgarantin gäller för alla privatpersoner och dödsbon samt för svenska banker, kreditföretag och värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att hantera kunders pengar på konto. Sparkonton som omfattas av garantin kan vara både bundna eller med fria uttag, och garantin gäller oavsett om du har skulder till banken.
När det kommer till dotterbolag och filialer gäller följande:

 • Svenska dotterbolag till utländska institut som betraktas som svenska institut om dotterbolaget har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet.
 • Utländska filialer till institut från EES-land i Sverige omfattas av insättningsgarantin i hemlandet, om filialen inte är ansluten till den svenska garantin.
 • Filialer till svenska institut inom EES omfattas av den svenska insättningsgarantin.

Då gäller inte insättningsgarantin

När det gäller privatsparande finns det konton som inte omfattas av insättningsgarantin. Sådana är individuellt pensionssparande samt postväxlar eftersom de ligger utanför ramen för insättningar som regleras i Lagen om insättningsgarantin.
Insättningsgarantin gäller inte heller för:

 • Banker
 • Finansiella institut
 • Statliga myndigheter
 • Kommuner och Regioner
 • Värdepappersbolag
 • Försäkringsföretag
 • Tjänstepensionsföretag
 • Pensionsfonder
 • Investeringsfonder
insättningsgaranti

Garantin Ersätter upp till 1 050 000 kronor

Insättningsgarantin ersätter upp till 1 050 000 kronor per person och institut. Omfattas ditt konto av garantin får du då ersättning som motsvarar beloppet du satt in samt ränta fram till beslutet om att garantin ska träda in. Har du kontot i en filial till en svensk bank eller institut i ett annat EES-land får du ersättning med 100 000 euro eller motsvarigheten i landets valuta.
Om du har mer än 1 050 000 kronor på ditt sparkonto kan du ansöka om en högre ersättning upp till 5 miljoner kronor. Då krävs det emellertid att insättningen har gjorts inom de senaste 12 månader och rör:

 • Försäljning av privatbostad
 • Försäkringsutbetalning
 • Skadeersättning
 • Bodelning
 • Avgångsvederlag
 • Sjukdom
 • Invaliditet
 • Dödsfall

Du kommer inte att få ersättning för ett konto som har ett saldo på mindre än 25 kronor (2017), ett så kallade vilande konto, där det inte förekommit några transaktioner under de senaste 24 månaderna. Anledningen till det är att enligt Lagen om insättningsgarantin ska ersättning inte ges om kostnaden för administrering av ersättningen är högre än kontots behållning.
Om du har ett sparkonto tillsammans med någon annan räknas varje person för sig. Det innebär att var och en av er kommer att få upp till 1 050 000 kronor från insättningsgarantin. Även om ni har flera konton i samma institut kan ni dock inte få mer än 1 050 000 kronor var.

Riksgälden sköter utbetalningen av ersättning

När det gäller utbetalning av ersättning så är det Riksgälden som sköter allt – från att informera dig om insättningsgarantin till att betala ut ersättningen. Du som kund behöver inte göra något.
Pengarna ska du ha tillgängliga på ditt konto inom sju arbetsdagar från dagen då garantin trätt in. Har du inget konto kommer du att få en utbetalningsavi. Bor du utomlands får du istället en check.

insättningsgaranti

Denna artikel skrevs 2023-03-13 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:22


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel