Banksekretess - vad är det & när ger banken ut uppgifter?
Hem » Vad är banksekretess?

Banksekretess – Vad är det?

Första gången det började talas om banksekretess i Sverige var redan under 1600-talet. Det skulle dock dröja fram till början av 1900-talet innan de första reglerna i ämnet trädde i kraft.

I 1911-års lag kan vi läsa att ”Enskildas förhållande till bankbolag må ej i oträngt mål yppas”. Nästan samma uttryck hittar vi i Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297): ”Enskildas förhållanden till kreditinstitut får inte obehörigen röjas”.

I den här artikeln får du lära dig mer om banksekretess, vad det betyder och när det gäller. Vi tittar även på ett par undantag och vilka konsekvenser missbruk av banksekretess kan ha.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Olle Gordh

Granskad av: Olle Gordh

Denna artikel skrevs 2021-12-14 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:51

banksekretess

Banksekretess

Banksekretess innebär sekretessbelagd kundinformation som en bank eller finansinstitut inte får avslöja. Det innefattar allt från personuppgifter, ekonomi, transaktioner och tvister. Idag är det Lagen om bank- och finansieringsrörelse som reglerar banksekretessen i Sverige.

Banksekretessen gäller oavsett om informationen är skriftlig eller muntlig. Den har dessutom inget utgångsdatum, vilket betyder att sekretessen fortsätter att gälla även om du inte längre är kund hos banken.

Sekretessreglerna garanterar att du som kund ska kunna vända dig till banken för att få hjälp med din ekonomi, utan att behöva oroa dig om att dina uppgifter kommer att hamna hos en utomstående part. Därför kommer banken inte att lämna ut någon information om de inte kan säkerställa din identitet. Det är bara du som kan ta del av dina uppgifter och ärenden.

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 antog EU en ny lag i syfte att förbättra skyddet vid behandling av den enskilda individens personuppgifter. Med personuppgifter menar lagstiftaren all information som är knuten till dig som individ, till exempel ditt personnummer, namn, adress, bild, IP-adress eller bankkortsuttag.

Vissa uppgifter måste hanteras av banken för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden mot dig, exempelvis administrera dina krediter eller låna pengar till dig. Du har då rätt att ta del av dessa uppgifter, rätta till de som är felaktiga eller begära att hanteringen ska upphöra.

Kom ihåg! Hantering av känsliga uppgifter kräver ditt samtycke och du kan när som helst återkalla samtycket för att avbryta processen.

I vissa fall kan dina uppgifter delas till tredje part, så som myndigheter eller kreditupplysningsinstitut samt när det finns laglig grund till det.

När kan banken lämna ut uppgifter om dig?

Det finns tillfällen då banken har rätt att lämna uppgifter om dig till någon annan än du.

 • Du kan genom en fullmakt ge ditt godkännande till att banken kan lämna ut information om dig till någon annan.
 • Du som är borgensman har rätt att få information om hur den huvudsakliga låntagaren sköter lånet samt om den resterande skulden.
 • Person som agerar förmyndare kan få tillgång till upplysningar om den omyndiges bankärenden.
 • Någon med uppdrag att vara förvaltare eller God man ska kunna få information som rör uppdraget.
 • Om en bankkund avlider har dödsboet rätt att ta del av uppgifter som har betydelse för dödsboet.
 • Konkursförvaltare har rätt till uppgifter som rör konkursboets bankärenden.
 • När det finns laglig grund har banker skyldighet att lämna information om kunder till berörda myndigheter.

Då är banken skyldig att lämna uppgifter

Det finns vissa situationer som kräver begränsning av banksekretessen. Då måste banken lämna uppgifter när sådana begärs, främst av myndigheter. Här kommer några exempel:

 • Kronofogden kan begära tillgång till kunds uppgifter om det finns risk för utmätning.
 • Bankpersonal som avlägger vittnesmål i domstol kan ge information om en kunds bankärenden.
 • Finansinspektionen kan kräva upplysningar om en banks verksamhet och uppgifter knutna till den.
 • Skattemyndigheten ska ha bankens självdeklaration och kontrolluppgifter enligt lag.
 • Vid en förundersökning har Polis- och åklagarmyndigheten rätt att ta del av vissa uppgifter.
banksekretess

Vad händer när banksekretessen bryts?

Det är alltid bankens ansvar att banksekretessen efterföljs, men vid några enstaka tillfällen händer det att uppgifter läcker ut.

Och om du drabbats av det eller vet att en banktjänsteman brutit mot banksekretessen har du rätt till skadestånd. Men först ska du ta kontakt med din bank och begära utredning av fallet. Kom också ihåg att du ska kunna bevisa att du lidit ekonomisk skada på grund av läckan.

Eftersom det är banken som har bevisbördan är det de som måste bevisa att den inte misskött sekretessreglerna. Det finns emellertid ingen straffsanktion knuten till sekretessen, utan det enda som kan komma på fråga är disciplinära åtgärder samt skadestånd.

Finansinspektionen övervakar bankerna

Myndigheten som utövar tillsyn över banker och kreditinstitut är Finansinspektionen som arbetar under Finansdepartementet. De kontrollerar att finansinstituten följer lagarna och ingriper och sanktionerar om inte så är fallet. Denna övervakning gör det lättare för allmänheten att lita på bankerna.

Denna artikel skrevs 2021-12-14 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 10:51


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel