Likviditet - vad är det & varför är det viktigt? - Likvidum
Hem » Vad är likviditet och varför är det viktigt?

Likviditet – vad är det?

Likviditet betyder något förenklat betalningsförmåga. Närmare bestämt förmågan att betala skulder med kort varsel. Oftast används begreppet likviditet i företagsekonomiska sammanhang, alltså om företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder.

Pontus Wiss

Innehållsansvarig: Pontus Wiss

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 15:23

likviditet

Likviditet

Likviditet kan även beskriva på en privatpersons betalningsförmåga. Och även vara ett mått på hur lång tid det tar att omsätta en aktie eller annat värdepapper till pengar.

Likviditet kan också vara hur snabbt ett företag förmår omvandla sina tillgångar till likvida medel. Det här betyder att även tillgångar kan vara olika likvida. Kontanta medel är mer likvida än en obetald kundfaktura även om den senare också kan omvandlas till pengar (det tar bara längre tid). Kundfakturan är i sin tur mer likvid än fasta tillgångar av olika slag.

likviditet

Likvida medel

Ett företag som har förmåga att betala löner, fakturor och andra kostnader som måste betalas omgående och på kort sikt, har god likviditet. Tillgångar som företaget kan använda till detta, och kan användas omgående, kallas likvida medel.

Likvida medel är helt enkelt tillgångar i form av kontanter eller pengar på företagets olika konton som är redo att användas direkt. Aktier, obligationer, inventarier och andra liknande tillgångar räknas inte som likvida medel.

För företag är det av stor betydelse att ha alltid ha tillräckligt med tillgängliga pengar för att täcka sina löpande betalningar.

likviditet

Att vara likvid eller illikvid

En person eller ett företag som utan problem kan betala sina kortfristiga skulder är likvid. Omvänt så är den som inte har tillräckligt med likvida medel för att betala de kortfristiga skulderna illikvid. Dålig likviditet är uppenbart inte en önskvärd situation.

Eftersom det betyder att man inte har förmåga att betala löpande kostnader som räkningar om det gäller en privatperson eller löner och leverantörsfakturor om det gäller ett företag.

likviditet

Hur mycket likviditet är lagom?

För företag är det viktigt att hålla en god balans när det gäller likviditet. Bolaget måste ha tillräckligt god likviditet för att betala löpande kostnader och hålla igång verksamheten. Har man inte det uppstår problem direkt, eftersom anställda tenderar att sluta jobba om de inte får sin lön. På samma sätt kan det bli problem med leveranser om leverantörerna inte får betalt.

God likviditet fungerar också som en buffert som minimerar risken för att risken för att företaget hamnar i oväntade situationer där man inte kan betala sina skulder eller annat som kan påverka företaget negativt.

Men det kan också bli för mycket av det goda. Med en alltför hög likviditet använder företaget inte sina pengar på ett optimalt sätt eftersom onödigt mycket tillgångar bara ligger och skräpar på konton där de inte förräntas. Ett välskött företag bör ha en god likviditet. Men det förväntas också att antingen återinvestera överskottet i verksamheten, investera pengarna på annat håll eller sätta av dem för utdelning till aktieägarna.

likviditet

Förbättra sin likviditet

Det är möjligt att förbättra likviditeten på flera sätt. Ett företag kan exempelvis skaffa likvida medel och därmed förbättra sin likviditet genom att sälja tillgångar, minska kostnaderna och förbättra lönsamheten. Andra alternativ är att låna pengar, be om kapitaltillskott från ägarna, ge ut nya aktier (nyemission), sälja av eventuellt varulager eller andra värdefulla tillgångar.

Om likviditeten behöver förbättras snabbt kan även factoring, alltså att sälja obetalda kundfakturor vara ett alternativ. En privatperson som vill förbättra sin likviditet (exempelvis för att kunna teckna ett bolån eller större privatlån) har färre alternativ. Man kan exempelvis sälja av tillgångar som aktier, kapitalvaror eller på något sätt öka sin inkomst.

I huvudsak är det två saker du kan göra som privatperson för att förbättra din likviditet på kort tid. Öka dina inkomster eller minska dina utgifter.

Ett första steg för att ta kontroll över situationen kan vara att upprätta en hushållsbudget, då ser du snabbt vilka utgifter du kan dra ner på. Har du flera skulder kan ett omstartslån vara ett smart alternativ. Med ett omstartslån samlar du dyra krediter i ett stort lån. På sätt får du ofta en lägre ränta, vilket sänker dina fasta kostnader. Något som i sin tur betyder att du får mer pengar att röra dig med.

likvida medel

Två olika former av likviditet

I företagsekonomiska sammanhang pratar man ofta om två olika typer av likviditet, kassalikviditet och balanslikviditet.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett viktigt nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten är ett uttryck för hur mycket likvida medel som finns i förhållande till de kortfristiga skulderna.

En tumregel som ofta nämns är kassalikviditeten alltid bör vara större än 1, där 1 är lika med 100 procent. Med 100 % likviditet är likvida medel och skulderna exakt lika stora. Är kassalikviditeten mindre än så har man alltså inte tillräckligt med pengar för att betala skulderna.

Formeln för att beräkna kassalikviditet ser ut så här:

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar (exklusive varulager och pågående uppdrag) / Kortfristiga skulder

Balanslikviditet

Även balanslikviditeten är ett mått på ett företags förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Här tar man dock med företagets varulager i beräkningen (den exkluderas i kassalikviditeten som synes i formeln ovan). Balanslikviditeten är därför främst ett relevant mått för företag som har stora varulager, till exempel butiker, grossister eller e-handlare. För tjänsteföretag är det mindre intressant att beräkna balanslikviditeten. Balanslikviditeten bör alltid vara mer än 2 (200 procent), alltså dubbelt så stor som skulderna.

En enkel formel för att beräkna balanslikviditet ser ut så här:

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar ÷ Kortfristiga skulder

likviditet

Likviditet på lång sikt

De flesta företag (över en viss storlek) jobbar löpande med likviditetsprognoser för att ha möjlighet att förutse behovet och flödet av likvida medel. Dålig likviditet är nämligen något man vill undvika till varje pris. Med dålig likviditet blir det svårt att betala fakturor, räntor på lån och i värsta fall löner. Att inte betala i tid leder snabbt till extra kostnader och försämrar företagets förtroende.

Har man dålig likviditet under en längre tid, kan företagets hela framtid äventyras. Av den anledningen är det vanligt att företag också upprättar en (eller flera) likviditetsbudget. Likviditetsbudgeten är en plan som slår fast hur mycket pengar företagets ska ha tillgängliga på sina konton eller kontant för att betala löpande skulder.

likviditet

Likviditet i olika typer av bolag

Att ha en god likviditet innebär att företaget kan drivas utan leveransstopp eller uppehåll på grund av likviditetsproblem. Företag med god likviditet har inga problem att betala sina skulder och kan utan problem löpande driva sin verksamhet utan att oroa sig för stopp. Samtidigt innebär den goda likviditeten att företaget har en massa pengar som bara ligger och skräpar utan att göra någon nytta.

Pengarna förräntas inte och eventuella investerare kan rentav peka på att företaget saknar vilja att investera. Det är därför viktigt att hitta en bra balans. vad som är en bra balans beror mycket på vilken typ av verksamhet företaget bedriver och var man befinner sig i utvecklingen.

Företag som funnits länge förväntas vara mer likvida än nystartade företag. Omvänt så är det vanligt att startupbolag (på pappret) har likviditetsproblem, då de generellt har lite kapital men ofta stora möjligheter att växa och snabbt öka sina intäkter. Om det gäller ett företag i uppstartsfasen kan investerare därför ofta acceptera en likviditet som varit ett problem i ett äldre bolag.

De räknar helt enkelt med att pengar kommer att börja rulla in i det nystartade bolaget längre fram. man ska dock komma ihåg att det alltid är en större risk att sats pengar i ett bolag med dålig likviditet, men det behöver inte vara ett tecken på att företaget är misskött eller går dåligt när det gäller en startup.

likviditet

Likviditet på finansmarknader

Likviditet kan även beskriva hur väl en finansiell marknad fungerar. Likviditeten är då ett mått hur stort utbud det finns av en viss typ av tillgångar och hur snabbt de går att omsätta, alltså omvandla till pengar. Marknaden kan avse exempelvis fastigheter men också olika former av värdepapper eller andra finansiella tillgångar. En likvid marknad är en marknad där det finns ett stort utbud och omsättningen är hög.

Det finns exempelvis många fastigheter till salu men också många potentiella köpare, vilket betyder att många affärer görs. Omvänt finns det på en illikvid marknad få varor till salu och även få köpare. Det är med andra svårt eller tar lång tid att hitta både köpare och säljare. Marknad växer alltså inte utan står stilla eller går tillbaka.

Den mest likvida marknaden är föga överraskande marknaden för kontanter, alltså nationella valutor. Kontanter är den mest likvida tillgången av alla eftersom det alltid råder efterfrågan på dem och de är ett direkt betalningsmedel. Däremot har olika nationella valutor olika grader av likviditet. Exempelvis är en mindre valuta som den svenska kronan mindre likvid än den amerikanska dollarn.

Likviditet

Denna artikel skrevs 2021-03-26 och uppdaterades 4 januari, 2024 klockan 15:23

Head of online sales och innehållsansvarig

pontus.wiss@likvidum.se Linkedin: Pontus Wiss

Pontus har jobbat inom privatekonomi sedan 2015, både på en långivare och ett av Sveriges största affiliatenätverk. På så sätt har Pontus en bred kunskap och erfarenhet om privatekonomins olika aspekter.

Dela artikel