Fullmakt - vad är det och hur gör man? - Likvidum - [2024]
Hem » Vad är Fullmakt?

Fullmakt – allt du behöver veta

Det finns tillfällen i livet då du kan behöva hjälp med att bli företrädd eller ha någon som agerar i sitt namn. För att detta ska vara möjligt behöver du skriva en fullmakt. Vad det är, hur den fungerar och när du behöver den ska Likvidum berätta mer om i denna artikel.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Denna artikel skrevs 2022-12-19 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:31

fullmakt

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är en tillåtelse från en fullmaktsgivare (huvudman) till en fullmaktstagare (fullmäktige eller ombud) att agera i fullmaktsgivarens namn och för dennes räkning inför tredje part. Fullmäktigen är därmed en mellanhand som ser till att handlingen mellan huvudmannen och tredje part blir utförd.
Om vi ska förenkla definitionen kan vi säga att du (fullmaktsgivare) ger din vän (fullmäktigen) fullmakt att hämta ut ett paket på Postnord (tredje part). Handlingen rör dig och Postnord och din kompis ser till att paketet blir hämtat.

fullmakt

Hur fungerar en fullmakt?

Fullmakten är ett verktyg som underlättar vid praktiska situationer. Den ger dig möjlighet att ge en annan person rätt att företräda dig på en rad olika sätt – från att köpa cykel till att sälja ditt hus.
För enklare ärenden kan du själv skriva en fullmakt. Då beskriver du i detalj vad du vill att fullmaktstagaren ska utföra och vilken part/myndighet den ska representera dig för. När det gäller bankärenden som att låna pengar har bankerna egna fullmaktsblanketter som du kan ladda ner och fylla i. Oftast vill banken att fullmakten ska vara skriftlig och bevittnad.
Fullmakten kan gälla enstaka uppdrag, men även sådana som sträcker sig under längre tid. Den kan dessutom vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare, men som fullmaktsgivare har du alltid rätt att när som helst återkalla en fullmakt.

fullmakt

Olika typer av fullmakt

Beroende på vilka tillfällen de gäller finns det flera typer av fullmakt.

Ställningsfullmakt

Detta är en fullmakt som en persons ställning kan utgöra för att företräda någon annan. Normalt sett förekommer den på en arbetsplats då en anställd har rätt att företräda sin arbetsgivare, inom ramen för sin anställning. Exempel på det kan vara olika varor som en anställd köper i företagets namn.

Uppdragsfullmakt

Den här typen av fullmakt gäller bara mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen. Den kan handla om ett specifikt uppdrag och återkallas av fullmaktsgivaren när det är slutfört.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakten infördes 2017 som ett komplement till god man och utfärdas av fullmaktsgivaren som kan själv utse fullmaktstagare. När huvudmannen inte längre kan sköta sin ekonomi och åtaganden på grund av ålder eller sjukdom kan en anhörig bli fullmaktstagare och se till sin släktings intressen.

Generalfullmakt

Denna fullmakt har inga begränsningar i tid eller uppdrag. Fullmaktstagaren kan göra allt som fullmaktsgivaren kan göra. Bristen på tidsgräns kan dock i värsta fall leda till problem eftersom alla beslut som ombudet (fullmaktstagaren) fattar är lagliga och rättsligt giltiga.

Prokura fullmakt

Denna fullmakt gäller rättsliga frågor när det gäller företag och utfärdas av alla företagsformer med undantag för aktiebolag. Fullmakten ska vara registrerad hos Bolagsverket för att vara giltig.
En prokura fullmakt ger stora rättigheter till fullmäktige som till exempel att företräda bolaget och fatta alla beslut med undantag för köp /försäljning av fastigheter. För aktiebolag är det generalfullmakt som gäller.

fullmakt

Formkrav för fullmakt

Det är Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar (Avtalslagen) som reglerar formkraven för en fullmakt. Några av de vanligaste kraven för att kunna upprätta en fullmakt är:

 • Du måste ha fyllt 18 år och vara besluts förmögen.
 • Både muntliga och skriftliga fullmakter gäller.
 • När fullmakten är skriftlig ska den i vissa fall bevittnas av två vittnen.
 • Fullmakten ska vara i original när den visas upp för tredje man.
 • Det är inte möjligt att använda fullmakt för att hämta ut någon annans körkort, pass eller annan id-handling. Undantaget är om du är vårdnadshavare och hämtar ditt omyndiga barns handlingar.
fullmakt

Vad ska finnas med i en fullmakt?

Vissa myndigheter och institutioner har egna blanketter om fullmakt som du fyller i. Det finns dock inga speciella regler för hur en fullmakt ska se ut om du skriver den själv. Däremot är det alltid viktigt att ta med det väsentliga för att slippa oklarhet och problem. Du måste bland annat bestämma följande:

 1. Vem som ska vara fullmaktstagare. Vanligtvis är detta en person som du litar på och vet att den ska utföra uppdraget efter dina önskemål.
 2. Vilka parterna i fullmakten är. Skriv när namn, personnummer och adresser på de som nämns i fullmakten. Är ena parten företag eller organisation ska du ta med organisationsnummer.
 3. Vad uppdraget är och vad fullmaktstagaren ska göra. Det är viktigt att beskriva uppdraget i detalj så att det inte lämnar utrymme för missförstånd. Var tydlig och noggrann. Ange om det är ett engångsuppdrag eller en generell fullmakt. Om den gäller köp av vara eller tjänst ska du specificera typ, märke och pris.
 4. Under vilken tid gäller fullmakten. Det är bra att ange en tidsgräns då fullmakten kan användas. Efteråt blir fullmakten automatiskt ogiltig. Anger du ingen tidsfrist måste du återkalla fullmakten med ett meddelande till fullmaktstagaren.
 5. Signering och bevittning. Även om det inte finns några krav på det är det bra att ta med signering och eventuellt bevittning för att underlätta för alla parter. Dessutom ser handlingen mer seriös och trovärdig ut. Glöm inte att lägga till ort och datum då fullmakten upprättades.

Viktigt att skilja mellan befogenhet och behörighet

För att bättre förstå vad fullmaktstagaren får och inte får göra måste du kunna skilja på termerna befogenhet och behörighet.

 • Behörighet är det som fullmaktstagaren förväntas göra enligt fullmakten. Den som ser fullmakten ska kunna enkelt avgöra vilka handlingar fullmäktige ska utföra i fullmaktsgivarens namn och för dennes räkning. Om fullmaktstagaren agerar utöver sin behörighet kommer avtalet inte vara bindande för fullmaktsgivaren.
 • Befogenhet är anvisningar som fullmaktsgivaren gett fullmaktstagaren om hur den ska agera i vissa situationer, till exempel ett maxpris vid ett bilköp. Dessa anvisningar brukar inte finnas i fullmakten, men vill du undvika missförstånd kan du ta med dem när du skriver fullmakten.
Fullmakt

Denna artikel skrevs 2022-12-19 och uppdaterades 10 januari, 2024 klockan 12:31


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel