A-kassa - ersättningen för A-kassan görs om 2024

A-kassan görs om

Regeringen planerar att genomföra betydande förändringar av den svenska arbetslöshetsförsäkringen (A-kassan), med en övergång till en inkomstbaserad modell som förväntas träda i kraft från den 1 oktober 2025.
Grunden är att inkomsten, istället för arbetad tid ska ligga till grund för A-kassan. I denna artikel tar vi på Likvidum en djupdykning i de föreslagna reformerna och hur de förväntas påverka dig.

Nytt tak för A-kassan: 27 200 kronor.

Viktor Ström

Skriven av: Viktor Ström

Marcus Lindblad

Granskad av: Marcus Lindblad

Uppdaterad: 20 februari, 2024

Array
A-kassa

Varför en inkomstbaserad A-kassa?

Den nuvarande A-kassan har kritiserats för sin komplexitet och administrativa bördor. Genom att basera försäkringen på individernas inkomster från förvärvsarbete, istället för arbetad tid, strävar regeringen efter att modernisera och förenkla systemet. Genom att använda inkomstuppgifter från arbetsgivardeklarationer hos Skatteverket skapas också möjligheter att minska risken för felaktiga utbetalningar.

A-kassa

Fördelar med den nya A-kassan

Den inkomstbaserade arbetslöshetsförsäkringen förväntas medföra flera fördelar. En av de största fördelarna är enklare administration, vilket kan minska den administrativa bördan för både arbetsgivare och arbetslöshetskassor. Dessutom förväntas den nya modellen möjliggöra en mer enhetlig nedtrappning av ersättningen över tid och därigenom skapa incitament för arbetssökande att aktivt söka nytt arbete.

Den inkomstbaserade modellen förväntas också förbättra möjligheterna att upptäcka och förhindra fusk i systemet. Genom att använda inkomstuppgifter från arbetsgivardeklarationer blir det lättare att jämföra och verifiera uppgifter, vilket ökar precisionen och tillförlitligheten i systemet.

Nya A-kassans omställningsfunktion

Den nya arbetslöshetsförsäkringen kommer att fungera som en ”omställningsförsäkring”, där ersättningen trappas ner över tid för att ge ekonomiska incitament för arbetssökande att återintegrera sig på arbetsmarknaden. Genom att erbjuda ekonomisk trygghet under perioder av arbetslöshet, men samtidigt skapa drivkrafter för att återgå till arbete, strävar reformen efter att stärka arbetslinjen och minska inlåsningseffekterna.

A-kassan

Nackdelar med den nya A-kassan

En av de potentiella nackdelarna med den nya inkomstbaserade modellen är dess påverkan på långtidsarbetslösa. Med en tydligare nedtrappning av ersättningen över tid kan långtidsarbetslösa uppleva en minskad ekonomisk trygghet och en ökad press att återgå till arbete snabbt, även om det kanske inte finns lämpliga arbetsmöjligheter tillgängliga för dem.

För vissa arbetssökande kan den inkomstbaserade modellen även innebära en ökad osäkerhet kring den totala ersättningen. Eftersom ersättningen baseras på individernas tidigare inkomster kan de som tidigare hade ojämna eller osäkra inkomster uppleva svårigheter med att förutsäga sin framtida ekonomiska situation.

A-kassan görs om

När börjar förändringarna i A-kassan att gälla?

Regeringen planerar att lämna en proposition om den nya lagen om arbetslöshetsförsäkring till riksdagen under 2024, med förändringarna förväntade att träda i kraft från den 1 oktober 2025. Dessa förändringar är en del av en överenskommelse mellan flera politiska partier och bygger på betänkandet ”Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen” från 2020.

Förutom reformerna av A-kassan kommer också förändringar att göras i aktivitetsstödet. Detta inkluderar en nedtrappning av ersättningen över tid för att motverka inlåsningseffekter och främja en snabbare återgång till arbete för de arbetslösa.

A-kassa

Sammanfattning

Övergången till en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring representerar en betydande förändring i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Genom att modernisera och förenkla systemet strävar regeringen efter att skapa en mer effektiv och inkluderande försäkring som erbjuder ekonomisk trygghet för arbetssökande samtidigt som den främjar en snabbare återgång till arbetsmarknaden.

Källor

Regeringen

Denna artikel skrevs 2024-02-15 och uppdaterades 20 februari, 2024 klockan 09:43


Digital specialist och skribent

E-post Linkedin: Viktor Ström

Viktor har flera års erfarenhet av finansbranschen, bland annat från tidigare arbete inom Bonnierkoncernen. Viktor har tidigare jobbat med företagsfinansiering.

Dela artikel