Soliditet

Vad är soliditet och varför det viktigt

Spargris i guld

Vad är soliditet?

Soliditet är ett viktigt nyckeltal och ett mått på ett företags betalningsförmåga på lång sikt. Soliditet uttrycks i procent och visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital eller hur mycket av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder.

Ett företag som har en soliditet på 100 procent har finansierat allt med eget kapital. Omvänt innebär 0% soliditet att företag inte har något eget kapital alls utan enbart förlitar sig på lånade pengar.

Så används nyckeltalet soliditet

Soliditet används av investerare och banker för att bedöma om företag är en riskfylld eller säker investering. Ju högre soliditet desto säkrare finansiell investering är företaget. Låg soliditet innebär också att företagets verksamhet utsätts för större risker.

Om en intäktskälla/kund försvinner finns risken att företaget inte kan betala sin leverantörer eller betala löner och kan därmed leda till stopp i produktionen. Generellt är det alltså bäst att ha en så hög soliditet som möjligt. Därför kallas ofta hög soliditet god soliditet medan låg kallas dålig soliditet.

Men en ständigt ökad soliditet är inget självändamål. En soliditet på hundra procent eller mer innebär att företag har kapital som inte gör någon nytta och kan vara ett tecken på att ledningen är passiv.

Soliditeten påverkas främst av företagets lönsamhet och hur det finansieras. Om företaget är lönsamt och ökar sitt egna kapital i förhållande till skulderna så kommer alltså soliditeten gå upp.

För att det ska krävs dock att företagets ägare återinvesterar vinsten i företaget och inte plockar ut (alla intäkter) i vinst. I vissa fall behöver man skjuta till mer kapital för att upprätthålla soliditeten.

Hur räknar man ut ett företags soliditet?

Soliditeten kan mätas på flera sätt. Den vanligaste beräkningsmodellen ser ut så här:

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Justerat eget kapital är ofta ett bättre mått än eget kapital. Det justerade egna kapitalet beräknas i sin tur på följande sätt:

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver × (1 − skattesats))

Generellt är det bra för företag att ha en hög soliditet. Men inte alltid. På längre sikt kan det vara klokt att satsa kapital på ny investeringar eller låna för att utveckla verksamheten. Vissa skulder kan vara nödvändiga för framtida vinster och för att företaget ska kunna växa.

Om det exempelvis händer saken på marknaden som gör stora satsningar på exempelvis ny teknik nödvändiga kan det vara bättre för företagets långsiktiga betalningsförmåga på lång sikt att låna pengar. Då sänks soliditeten tillfälligt. Men låg soliditet under en kortare period kan självklart vara bättre än att undvika nödvändiga investeringar och satsningar för att bibehålla en hög soliditet.

Samtidigt är det i regel lättare att hitta investerare och hitta lån om företaget har hög soliditet. Detta är dock inte alltid möjligt, särskilt inte i uppstartsfasen eller i perioden när stora satsningar är nödvändiga.

Hur stor ska soliditeten vara?

En grundregel man kan utgå från är att soliditeten inte bör vara mindre än 25 %. är den lägre än så är det i regel svårt att säkra långsiktiga lån, Inget är dock skrivet i sten och en högre grad kan krävas i vissa branscher medan man kan tillåta en lägre soliditet i andra.

Att skjuta till eget kapital är i regel ett dyrt sätt att både finansiera verksamheten och öka soliditeten. Avkastningskravet från ägarna/investerarna är i regel högre än vad räntan på motsvarande banklån är. Därför kan det vara klokt att sätta ett rimligt soliditetsmål. Ofta rekommenderas omkring 30 till 40 %.

Hur kan man öka företagets soliditet?

Det finns tre sätt att öka soliditeten.

Företaget går med vinst som sedan återinvesteras i företaget (och inte delas ut till aktieägarna)

Företaget amorterar ner sin skulder

Företagets ägare går in med nytt kapital eller gör nyemission

Svenska företag har enligt SCB en genomsnittlig soliditet på lite drygt 43 procent. Tjänsteföretag har överlag en något lägre soliditet jämfört med företag som producerar varor.

God eller dålig soliditet kan uppstå på flera olika sätt

Det är alltså inte säkert att en hög soliditet är bra för företaget på längre sikt. Det kan också vara ett tecken på att företagets ledning är ovilliga att satsa på utvecklingsarbete och investeringar. I branscher där teknikutvecklingen går snabbt och och det är viktigt att ligga långt fram och ta tillvara på möjligheter och ta till sig nyheter kan det vara negativt.

Därför kan en lägre soliditet vara godtagbar i tillväxtfaser eller om man satsar på expansion. Om dålig soliditet däremot kombineras med dålig tillväxt eller brist på nya investeringar är det däremot ett varningstecken.

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.