Integritetspolicy

x

Varför ska jag läsa denna policy?

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi Denna policy beskriver hur Likvidum AB säkerställer att vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Likvidum behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga gällande dataskyddsregler. Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifter

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 20 år gammal och Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Vilken information samlar ni in om mig?

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det Du lämnar själv dina personuppgifter till Likvidum i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. För att kunna utföra vår låneförmedlingstjänst (”Tjänsten”) till dig behandlas följande personuppgifter:

Förnamn och efternamn
Bostadsadress
Mailadress
Mobiltelefonnummer och/eller hemtelefonnummer
Personnummer
Finansiell information rörande låneansökan
Information om dig från en kreditupplysning
Information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP)
Övrig information som du kan komma att lämna till oss i kommunikation
IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
Likvidum kan komma att spela in telefonsamtal av säkerhetsskäl och för att utreda missförstånd, felaktigheter eller
bedrägerier. Inspelningarna sparas så länge det är nödvändigt för företaget att behålla dom, tills kundförhållandet
upphört eller så länge företaget inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en Likvidum behöver huvudsakligen använda dina personuppgifter för att fullfölja Tjänsten och inhämta offerter från våra samarbetspartners. Likvidum behandlar personuppgifter inom verksamheten för följande ändamål:

Dokumentationsskyldighet som konsumentkreditförmedlare enligt lag Förhindra och hantera missbruk av tjänsten Bokföringsskyldighet enligt lag Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och samtycken Möjliggöra reklamation av Tjänsten Bemöta eventuella klagomål Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användaravtalet för Tjänsten
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser
Marknadsföring efter avslutat kundförhållande

Ändamål, rättslig grund, kategorier av behandling och lagringstid

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
 • -Inhämta låneerbjudanden
 • -Presentera låneerbjudande
 • -Vara behjälplig i pågående låneförmedlingsärende
 • Avtal
 • – Person- och kontaktinformation
 • – Finansiell information
 • – IP-adress och in formation om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Dokumenations-skyldighet enligt lag
 • -Bokföringsskyldighet enligt lag
 • Rättslig förpliktelse
 • -Person- och kontakt information
 • -Finansiell information
 • – IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.
 • -Möjliggöra eventuell reklamation av tjänsten
 • -Utreda eventuella klagomål
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Inspelade samtal
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Vidareutveckla och förbättra system
 • – Framtagande av underlag för att förbättra IT-system tex för att ytterligare öka säkerheten
 • – Anpassning av tjänsten för att bli mer användarvänlig
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Förhindra att användandet av tjänsten strider mot villkoren
 • -Förhindra och utreda eventuella bedrägerier
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Finansiell information
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Marknadsföring efter avslutat kundförhållande
 • -Marknadsföring kan ske av Likvidum eller samarbetspartner
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Utfall och historik av tidigare låneansökningar
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på info@likvidum.se

Vilka tar del av mina personuppgifter?

Likvidum lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag, kreditgivare, och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Likvidum för att utföra tjänsten enligt användaravtalet. Likvidum kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur lagras mina personuppgifter?

Din information lagras inom EU/EES. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer i vissa fall behöva flytta uppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Likvidum att dina personuppgifter skyddas genom att; landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå, genom standardavtalsklausuler eller genom att underleverantören har anslutit sig till Privacy Shield.

Hur skyddar ni personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Likvidum har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla kunduppgifter samt kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till tillgång: Du kan när som helst begära att få ett utdrag över de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Likvidum grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som Likvidum är skyldiga att bevara enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post på info@likvidum.se

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post på info@likvidum.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

När du anlitar Likvidum för låneförmedling är Likvidum AB org. nr. 556949-5772, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de erbjudanden som Likvidum presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter gällande Likvidums behandling av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på info@likvidum.se. Om vi mot förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar till denna policy

Om vi uppdaterar denna policy kommer den publiceras på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 Maj 2018.

x

Villkor

1. Om Likvidum

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi genom inhämta erbjudanden från banker och kreditmarknadsbolag i Sverige på den bästa räntan och de bästa villkoren.

Vi strävar alltid efter att förbättra din ekonomiska situation med erbjudanden som leder till besparingar och ökad trygghet i din privatekonomi. Den rådgivning du erhåller från Likvidum är alltid kostnadsfri. Likvidum förmedlar endast privatlån.

Såvida inget annat anges nedan avser hänvisningar i dessa allmänna villkor till Likvidum:

Likvidum AB
Organisationsnummer: 556949-5772
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov
Dessa allmänna villkor gäller vid beställning av Likvidums tjänster.

2. Nyttjande av tjänsten

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du ska även vara skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta.

Om du har en medsökande för det lån som du överväger att teckna eller förändra måste även din medsökande uppfylla de krav som finns angivna i dessa allmänna villkor. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera din medsökande om innehållet i dessa allmänna villkor och säkerställa att Likvidum har hans eller hennes godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor.

3. Tjänsten

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det är du själv som väljer hos vilken kreditgivare du vill låna. När du ansöker via Likvidum bedöms du av kreditgivarna på precis samma sätt som om du hade vänt dig direkt till dem.
Ni betalar ingen avgift för de tjänster ni erhåller från Likvidum.

4. Kreditupplysning

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig. Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC AB registrerar en så kallad omfrågning på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för kreditgivarnas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda dig.

5. Behandling av personuppgifter

Likvidum avser att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att kunna administrera kundförhållandet. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av Likvidums samarbetspartners i syfte att kunna tillhandahålla begärd tjänst. Likvidums samarbetspartners kommer löpande att uppdatera Likvidum med information gällande din ansökan. Härutöver kan dina personuppgifter komma att behandlas i kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistiska analyser. Likvidum kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Likvidum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till långivare, kreditupplysningsinstitut och övriga partner vi samarbetar med i syfte att kommunicera din ekonomiska situation för att skapa oss en bild av det bästa låneerbjudandet till dig och för att kunna administrera kundförhållandet med dig.

Likvidum kan komma att spela in telefonkontakter med dig, för att kunna visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén på det tjänster vi tillhandahåller dig. I de fall de har skett en inspelning sparas denna i max ett(1) år. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad förfrågan/begäran till Likvidum AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov. Dit kan du också vända dig om du vill ta tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter, eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller ta bort uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig.

Genom att lämna uppgifter om dig själv till Likvidum samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Likvidum i enlighet med vad som anges i denna punkt 5, Behandling av personuppgifter.

För mer information gällande om hur Likvidum hanterar personuppgifter så rekommenderar vi att läsa vår integritetpolicy. Här beskrivs det hur vi samlar in och till vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan använda dom.

6. Ansvar för våra tjänster

Du ansvarar för riktigheten av den information som du lämnat om din ekonomiska situation till Likvidum. Vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig, och inte heller för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den information vi tillhandahåller om långivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från långivare och övriga samarbetspartners.

Du är skyldig att uppdatera Likvidum om alla förändringar som sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster.

De rekommendationer, uträkningar och den information som du erhåller från Likvidum ska endast uppfattas som vägledande, vilket innebär att det är upp till dig att värdera den information som vi lämnat för att avgöra om den är lämplig på din individuella situation och din privatekonomi.

Likvidum ansvar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar. Likvidum ansvar inte för material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de företag med vilka vi samarbetar.

Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar med utgör rådgivning från den enskilda kreditgivaren/det enskilda företaget. Avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag som Likvidum samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget. Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal.

Likvidum ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Likvidums grova vårdslöshet.

7. Ansvar för information på vår webbplats

Användningen av information på Likvidums webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Användningen av informationen på Likvidums webbplats sker på egen risk. Likvidum ansvarar inte i något fall skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Informationen på Likvidums webbplats härrör från källor som Likvidum bedömer varar tillförlitliga. Likvidum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

För det fall Likvidums webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser ansvarar inte Likvidum för innehållet på sådana tredje parters webbplatser.

Vi kan inte heller garantera att din användning av webbplatsen eller nedladdat material från webbplatsen inte kommer att orsaka skada eller förlust relaterat till din användning av webbplatsen, såsom med inte begränsat till förlust av data, datavirus, spyware, skadliga program, trojaner eller maskar.

8. Ändringar

Likvidum äger rätt att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Information om eventuella förändringar av dessa allmänna villkor meddelas dig genom särskilda meddelanden på vår webbplats. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Trustpilot

Låna 300 000 kr – Kontantinsatsen för ett bostadsköp

Köpa en bostad eller kanske skaffa ett kapital för eget husbygge? Med ett lån på 300 000 kr har ni möjlighet att uppfylla en hel del drömmar. Läs och få inspiration på hur ni kan få ut det mesta av ert lån. När ni har önskningarna klara finns vi här. Ansök via oss och få de bästa villkoren!


Om ni har en bostad som kostar 2 miljoner kr blir kontantinsatsen 300 000 kr. För den summan finns det många fina villor, lägenheter eller kanske en gemytlig stuga vid havet. Eftersom vi kan hjälpa er att hitta lån till låg ränta behöver det inte bli onödigt dyrt. Många tar ett privatlån för att lägga kontantinsatsen eftersom lagen kräver att ni enbart belånar bostaden upp till 85% av köpeskillingen.


Det är mycket pengar vilket inte alla har möjlighet att spara till under en överskådlig tid. Ni kanske har hittat en bra affär och då är det endast en begränsad tid ni har på er att göra köpet. Då kar ett lån utan säkerhet vara ett bra alternativ.


Renovera bostaden

Ska ni renovera en hel bostad behöver ni planera och göra efterforskningar. Alla hem har olika förutsättningar och behov. Ungefärligt pris enligt flertalet forum på nätet kostar en kvm mellan 8 000 – 12 000 kr, då är det en totalrenovering exklusive inredningen. 


Om vi ser på det priset kan ni totalrenovera 37,5 kvm. Arbete och grävning / rörläggning är bland de dyraste inom renoveringar. Om ni har möjlighet att låna 300 000 kr kan ni rådgöra med en byggmästare och förklara era önskemål samt budget. Tillsammans kan ni få fram en bra plan över vad ni kan åstadkomma. Många hem behöver inte en helrenovering utan mindre arbete, då kan pengarna räcka mycket längre.


Ny Volvo XC40 eller kanske en finare elbil

Med privatlån på 300 000 kr kan du köpa en Volvo XC40 direkt från fabrik till en kostnad av ca 294 500 kr. Sedan kan ni köpa en bil till högre nypris om ni köper den begagnad. Och många begagnade bilar har bra pris och ser ut som nya. 


Eftersom billån inte tillåter er att köpa vilken bil ni än önskar kan ett osäkert lån vara att föredra. Det samma gäller för köp av samlarbilar. Eller varför inte låta drömmen om en cabriolet slå in och njut av de soliga dagarna extra mycket.


Välj det rätta lånet för er

Det finns en uppsjö av låneinstitut och att ta den första kan stå er dyrt i slutändan. Eftersom räntesatsen skiljer sig mycket långivare emellan behöver ni undersöka vilka villkor de alla har. Det är tidskrävande och sällan roligt. Av den anledningen finns vi!


Hör av er till oss alternativ ansök direkt här på vår sida. Genom en enkel ansökan kan ni få ett eller flera erbjudanden. Då behöver ni enbart läsa de villkor som passar er och sparar därmed tid. Som om det inte var bra nog kan ni signera avtalet direkt med bank ID. Efter bara några dagar kan era drömmar slå in!


Trustpilot

Frågor och svar

Görs det endast en kreditupplysning? accordian

Ja! Likvidum använder en specialutvecklad lösning av UC som gör att det enbart registreras en (1) kreditupplysning trots att du får flera svar från olika långivare. Med det här systemet från UC kan alla banker och långivare som både är anslutna till UC system och är samarbetspartner till oss på Likvidum få tillgång till dina kredituppgifter på samma gång.

Eftersom allt för många förfrågningar kan försämra din kreditvärdighet och därmed dina möjligheter att få lån är det en fördel att förhandla med många banker genom en låneförmedlare.

Genom att ha en medsökande ökar du dina chanser till ännu bättre lånevillkor. Då är ni två personer som står på lånet och bankerna kan räkna samman er betalningsförmåga på samma låneförfrågan. Även när ni är två personer som söker lånet, du och din medsökande, görs det bara en kreditupplysning per person.

Vilka är kraven för att låna genom Likvidum? accordian

Grundkravet för att ansöka om lån hos Likvidum är att du ska vara 18 år gammal och ha en månadsinkomst på minst 10 000kr i form av arbete eller pension. Du måste även vara folkbokförd i Sverige sedan minst 1 år och vara skuldfri från kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka.

Saker som kan öka din chanser att få ett lån eller att få bra ränta och villkor på ditt lån är bland annat att du har en fast anställning, att du har högre inkomst än minsta kravet och att du har en medsökande på lånet

Kan jag lösa lånet i förtid? accordian

Du kan när som helst göra extra inbetalningar för att snabbare amortera av ditt lån, eller betala av hela lånet precis när du vill om du så önskar. Fördelen med att lånen du tecknar via oss har rörlig ränta istället för fast ränta är att du kan betala av lånet snabbare än avtalad tid. Lånets löptid är alltså att se som en maximal tid du kan ha lånet.

Om du betalar av lånet på kortare tid kostar det mindre i ränta än om lånet betalas av över lång tid. Därmed kan det vara en fördel att öka amorteringstakten under de perioder som du har möjlighet till det. Har du en varierande inkomst med flera timanställningar, projektanställningar eller driver eget företag och fakturerar olika belopp varje månad så kan det vara klokt att teckna lån på längre löptider. Du har då en ganska låg månadskostnad som du måste betala och kan när som helst betala in mer pengar när du har möjlighet till det.

Vilka långivare samarbetar ni med? accordian

I dagsläget samarbetar vi med Avida Finans, Brocc, Collector bank, Konsumentkredit, Lendify, Lån och Sparbank, Marginalen Bank, MedMera bank (COOP), Nordnet Bank, Santander och Sevenday Bank.

Vilken ränta får jag? accordian

Räntan är rörlig och sätts individuellt på den sökande. För närvarande ligger årsräntorna hos våra långivare mellan 2,95% – 18,95%. Högsta effektiva ränta är 33,01% (2019-01-05). Om du ansöker med en medsökande ökar ofta chansen till ännu bättre lånevillkor. Den ränta du får baseras på många olika faktorer och varje bank och långivare har sitt eget system för att räkna fram och bedöma din kreditvärdighet och därmed också din ränta. Om banken har en stor andel av sina kunder med en annan kreditvärdighet och därmed en annan risknivå än dig och de vill ha fler kunder som du kan de ibland erbjuda bättre ränta av den anledningen. Omvänt kan det också vara så att en bank aktivt söker kunder i en annan kategori än dig och därmed ger dig sämre villkor än du skulle fått i vanliga fall.

Eftersom räntan du erbjuds varierar med så många faktorer är det alltid bra att ansöka om lån hos flera långivare på samma gång och låta bankerna konkurrera om dig, istället för tvärtom. Det är också klokt att se över dina lån och omförhandla då och då eftersom de villkor du erbjuds kan förändras.

En vanlig faktor som påverkar hur mycket du får låna och vilken ränta du får är hur stort låneutrymme du har utnyttjat. Om du till exempel har gamla kreditkort som ligger oanvända men är aktiva har du en beviljad kredit som påverkar dina villkor hos bankerna. Se alltid till att du har sagt upp gamla kreditkort och kontokrediter och därmed har ett mindre utnyttjat låneutrymme.

Är räntan fast eller rörlig? accordian

Räntan som erbjuds från av de långivare vi på Likvidum samarbetar med är rörlig. Detta innebär även att du som konsument alltid har möjlighet att förtidslösa ditt lån utan någon kostnad. Räntan kan alltså komma att ändras under tiden du har lånat och betalar av på det. Vi anser att möjligheten med att kunna förtidslösa och betala av snabbare på ditt lån är viktigare än att ha en låst ränta under hela tiden du har ett lån.

Du kan vara lugn, även om du inte har en fast ränta är det inte troligt att en bank höjer räntan rejält mitt under tiden du betalar av på lånet. De gör små ändringar beroende på hur marknadsräntorna förändras men sällan några tvära kast. Om det mot all förmodan skulle ske skulle du bli informerad om att räntan ändras, eftersom du har en rörlig ränta kan du ta hjälp av en låneförmedlare som Likvidum för att omförhandla dina villkor på nytt. Friheten med rörlig ränta gör att bankerna behöver vara på tårna för att värna om dig som kund.

Hur lång tid tar det innan lånet blir utbetalt? accordian

Alla långivare har olika processer för utbetalningar och det beror helt enkelt på vilken du väljer. Vissa långivare erbjuder direktutbetalning och några andra kan ha ett par dagars handläggningstid. Information om detta lämnas när du gör ansökan och gör ditt val av långivare.

Tiden för att handlägga lånet och betala ut pengar kan ibland vara en viktig faktor för dig som kund och då kommer din lånerådgivare ha det i åtanke när ni går igenom lånen. Du ser också själv i alla låneerbjudanden hur lång tid det är till utbetalning vilket gör det lättare för dig att välja. Hur lång tid processen för utbetalning tar varierar men har ingenting att göra med hur bankerna bedömer din kreditvärdighet eller hur de sätter sin ränta. En längre process beror på att banken har sina system och rutiner, inte på att de nagelfar din ansökan. Andra banker har satsat på snabba utbetalningar men gör fortfarande en noggrann handläggning och kreditbedömning.

Är tjänsten helt kostnadsfri? accordian

Ja, Likvidums tjänst är helt kostnadsfri för dig som konsument. Likvidum erhåller en ersättning från den långivare du väljer. Detta är ett lönsamt sätt för Likvidums partners att hitta nya kunder istället för att använda dyr reklam. Med reklamens hjälp kan en långivare synas och försöka nå dig som kund vilket kostar mycket pengar och samtidigt inte säger något om deras erbjudande. Som alternativ till reklam och egna lånerådgivare kan bankerna och låneföretagen satsa på ett starkt erbjudande och bra villkor till dig som kund. På det sättet kan de nå ut genom låneförmedlare som oss på Likvidum.

En bank som syns och hörs mycket men inte håller måttet i en jämförelse är inget som vi intresserar oss för. Vårt fokus är att du som kund får det bästa möjliga lånealternativet utifrån dina förutsättningar och behov.

trustpilot

Har du några frågor?

Kontakta oss på 08-121 314 71

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej