Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur Likvidum AB säkerställer att vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Likvidum behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga gällande dataskyddsregler. Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifter

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Vilken information samlar ni in om mig?

Du lämnar själv dina personuppgifter till Likvidum i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. För att kunna utföra vår låneförmedlingstjänst (”Tjänsten”) till dig behandlas följande personuppgifter:

-Förnamn och efternamn
-Bostadsadress
-Mailadress
-Mobiltelefonnummer och/eller hemtelefonnummer
-Personnummer
-Finansiell information rörande låneansökan
-Information om dig från en kreditupplysning
-Information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP)
-Övrig information som du kan komma att lämna till oss i kommunikation
-IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats

Likvidum kan komma att spela in telefonsamtal av säkerhetsskäl och för att utreda missförstånd, felaktigheter eller
bedrägerier. Inspelningarna sparas så länge det är nödvändigt för företaget att behålla dom, tills kundförhållandet
upphört eller så länge företaget inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Likvidum behöver huvudsakligen använda dina personuppgifter för att fullfölja Tjänsten och inhämta offerter från våra samarbetspartners. Likvidum behandlar personuppgifter inom verksamheten för följande ändamål:

-Dokumentationsskyldighet som konsumentkreditförmedlare enligt lag

-Förhindra och hantera missbruk av tjänsten

-Bokföringsskyldighet enligt lag

-Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och samtycken

-Möjliggöra reklamation av Tjänsten

-Bemöta eventuella klagomål

-Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användaravtalet för Tjänsten

-Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser

-Marknadsföring efter avslutat kundförhållande

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
– Inhämta låneerbjudanden
– Presentera låneerbjudande
– Vara behjälplig i pågående låneförmedlingsäre
Avtal – Person- och kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och in formation om din användning av Likvidums webbplats
Så länge ett aktivt kundförhållande finns
– Dokumenations-skyldighet enligt lag
– Bokföringsskyldighet enligt lag
Rättslig förpliktelse – Person- och kontakt information – Finansiell information
– IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.
– Möjliggöra eventuell reklamation av tjänsten
– Utreda eventuella klagomål
Berättigat intresse – Person- och kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
– Inspelade samtal
Så länge ett aktivt kundförhållande finns
– Vidareutveckla och förbättra system
– Framtagande av underlag för att förbättra IT-system tex för att ytterligare öka säkerheten
– Anpassning av tjänsten för att bli mer användarvänlig
Berättigat intresse – Person- och kontaktinformation
– Finansiell information
– IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
12 månader efter att kundförhållandet upphört
– Förhindra att användandet av tjänsten strider mot villkoren
– Förhindra och utreda eventuella bedrägerier
Berättigat intresse – Person- och kontaktinformation
– IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
– Finansiell information
12 månader efter att kundförhållandet upphört
– Marknadsföring efter avslutat kundförhållande
– Marknadsföring kan ske av Likvidum eller samarbetspartner
Berättigat intresse – Person- och kontaktinformation
– Utfall och historik av tidigare låneansökningar
12 månader efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på info@likvidum.se

Vilka tar del av mina personuppgifter?

Likvidum lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag, kreditgivare, och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Likvidum för att utföra tjänsten enligt användaravtalet. Likvidum kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur lagras mina personuppgifter?

Din information lagras inom EU/EES. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer i vissa fall behöva flytta uppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Likvidum att dina personuppgifter skyddas genom att; landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå, genom standardavtalsklausuler eller genom att underleverantören har anslutit sig till Privacy Shield.

Hur skyddar ni personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Likvidum har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla kunduppgifter samt kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till tillgång: Du kan när som helst begära att få ett utdrag över de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Likvidum grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som Likvidum är skyldiga att bevara enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post på info@likvidum.se

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post på info@likvidum.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

När du anlitar Likvidum för låneförmedling är Likvidum AB org. nr. 556949-5772, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de erbjudanden som Likvidum presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter gällande Likvidums behandling av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på info@likvidum.se. Om vi mot förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar till denna policy

Om vi uppdaterar denna policy kommer den publiceras på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 Maj 2020.