Integritetspolicy

x

Varför ska jag läsa denna policy?

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi Denna policy beskriver hur Likvidum AB säkerställer att vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Likvidum behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga gällande dataskyddsregler. Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Personuppgifter

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 20 år gammal och Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Vilken information samlar ni in om mig?

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det Du lämnar själv dina personuppgifter till Likvidum i samband med ansökan och vid kommunikation med oss. För att kunna utföra vår låneförmedlingstjänst (”Tjänsten”) till dig behandlas följande personuppgifter:

Förnamn och efternamn
Bostadsadress
Mailadress
Mobiltelefonnummer och/eller hemtelefonnummer
Personnummer
Finansiell information rörande låneansökan
Information om dig från en kreditupplysning
Information om eventuell nuvarande sanktionering eller övrig klassning av högrisk (PEP)
Övrig information som du kan komma att lämna till oss i kommunikation
IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
Likvidum kan komma att spela in telefonsamtal av säkerhetsskäl och för att utreda missförstånd, felaktigheter eller
bedrägerier. Inspelningarna sparas så länge det är nödvändigt för företaget att behålla dom, tills kundförhållandet
upphört eller så länge företaget inte längre har en skyldighet enligt lag att behålla uppgifterna.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en Likvidum behöver huvudsakligen använda dina personuppgifter för att fullfölja Tjänsten och inhämta offerter från våra samarbetspartners. Likvidum behandlar personuppgifter inom verksamheten för följande ändamål:

Dokumentationsskyldighet som konsumentkreditförmedlare enligt lag Förhindra och hantera missbruk av tjänsten Bokföringsskyldighet enligt lag Säkerställa och dokumentera eventuella överenskommelser och samtycken Möjliggöra reklamation av Tjänsten Bemöta eventuella klagomål Förhindra att användandet av Tjänsten strider mot användaravtalet för Tjänsten
Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser
Marknadsföring efter avslutat kundförhållande

Ändamål, rättslig grund, kategorier av behandling och lagringstid

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
 • -Inhämta låneerbjudanden
 • -Presentera låneerbjudande
 • -Vara behjälplig i pågående låneförmedlingsärende
 • Avtal
 • – Person- och kontaktinformation
 • – Finansiell information
 • – IP-adress och in formation om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Dokumenations-skyldighet enligt lag
 • -Bokföringsskyldighet enligt lag
 • Rättslig förpliktelse
 • -Person- och kontakt information
 • -Finansiell information
 • – IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighets beslut.
 • -Möjliggöra eventuell reklamation av tjänsten
 • -Utreda eventuella klagomål
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Inspelade samtal
 • Så länge ett aktivt kundförhållande finns
 • -Vidareutveckla och förbättra system
 • – Framtagande av underlag för att förbättra IT-system tex för att ytterligare öka säkerheten
 • – Anpassning av tjänsten för att bli mer användarvänlig
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Finansiell information
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Förhindra att användandet av tjänsten strider mot villkoren
 • -Förhindra och utreda eventuella bedrägerier
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -IP-adress och information om din användning av Likvidums webbplats
 • -Finansiell information
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört
 • -Marknadsföring efter avslutat kundförhållande
 • -Marknadsföring kan ske av Likvidum eller samarbetspartner
 • Berättigat intresse
 • -Person- och kontaktinformation
 • -Utfall och historik av tidigare låneansökningar
 • 12 månader efter att kundförhållandet upphört. Du kan när som helst avsäga dig marknadsföring genom att kontakta oss på info@likvidum.se

Vilka tar del av mina personuppgifter?

Likvidum lämnar ut dina uppgifter till de kreditupplysningsföretag, kreditgivare, och leverantörer av tjänster som används för att uppfylla de lagkrav som ställs på Likvidum för att utföra tjänsten enligt användaravtalet. Likvidum kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.

Hur lagras mina personuppgifter?

Din information lagras inom EU/EES. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer i vissa fall behöva flytta uppgifter till länder utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer Likvidum att dina personuppgifter skyddas genom att; landet finns med på EU-kommissionens lista över länder med adekvat skyddsnivå, genom standardavtalsklausuler eller genom att underleverantören har anslutit sig till Privacy Shield.

Hur skyddar ni personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Likvidum har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla kunduppgifter samt kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till tillgång: Du kan när som helst begära att få ett utdrag över de personuppgiftsbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som Likvidum grundar på sitt berättigade intresse. Du kan även när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som Likvidum är skyldiga att bevara enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post på info@likvidum.se

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post på info@likvidum.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

När du anlitar Likvidum för låneförmedling är Likvidum AB org. nr. 556949-5772, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov, personuppgiftsansvarig.

Om du sedan väljer att gå vidare med något av de erbjudanden som Likvidum presenterar för dig, så blir den kreditgivaren i sin tur personuppgiftsansvarig för den fortsatta behandlingen.

Klagomål

Om du har klagomål eller synpunkter gällande Likvidums behandling av dina personuppgifter så kan du kontakta oss på info@likvidum.se. Om vi mot förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Datainspektionen kan nås på:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar till denna policy

Om vi uppdaterar denna policy kommer den publiceras på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 14 Maj 2018.

x

Villkor

1. Om Likvidum

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi genom inhämta erbjudanden från banker och kreditmarknadsbolag i Sverige på den bästa räntan och de bästa villkoren.

Vi strävar alltid efter att förbättra din ekonomiska situation med erbjudanden som leder till besparingar och ökad trygghet i din privatekonomi. Den rådgivning du erhåller från Likvidum är alltid kostnadsfri.

Såvida inget annat anges nedan avser hänvisningar i dessa allmänna villkor till Likvidum:

Likvidum AB
Organisationsnummer: 556949-5772
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov
Dessa allmänna villkor gäller vid beställning av Likvidums tjänster.

2. Nyttjande av tjänsten

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du ska även vara skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta.

Om du har en medsökande för det lån som du överväger att teckna eller förändra måste även din medsökande uppfylla de krav som finns angivna i dessa allmänna villkor. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera din medsökande om innehållet i dessa allmänna villkor och säkerställa att Likvidum har hans eller hennes godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor.

3. Tjänsten

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det är du själv som väljer hos vilken kreditgivare du vill låna. När du ansöker via Likvidum bedöms du av kreditgivarna på precis samma sätt som om du hade vänt dig direkt till dem.
Ni betalar ingen avgift för de tjänster ni erhåller från Likvidum.

4. Kreditupplysning

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig. Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC AB registrerar en så kallad omfrågning på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för kreditgivarnas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda dig.

5. Behandling av personuppgifter

Likvidum avser att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att kunna administrera kundförhållandet. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av Likvidums samarbetspartners i syfte att kunna tillhandahålla begärd tjänst. Likvidums samarbetspartners kommer löpande att uppdatera Likvidum med information gällande din ansökan. Härutöver kan dina personuppgifter komma att behandlas i kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistiska analyser. Likvidum kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Likvidum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till långivare, kreditupplysningsinstitut och övriga partner vi samarbetar med i syfte att kommunicera din ekonomiska situation för att skapa oss en bild av det bästa låneerbjudandet till dig och för att kunna administrera kundförhållandet med dig.

Likvidum kan komma att spela in telefonkontakter med dig, för att kunna visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén på det tjänster vi tillhandahåller dig. I de fall de har skett en inspelning sparas denna i max ett(1) år. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad förfrågan/begäran till Likvidum AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov. Dit kan du också vända dig om du vill ta tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter, eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller ta bort uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig.

Genom att lämna uppgifter om dig själv till Likvidum samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Likvidum i enlighet med vad som anges i denna punkt 5, Behandling av personuppgifter.

För mer information gällande om hur Likvidum hanterar personuppgifter så rekommenderar vi att läsa vår integritetpolicy. Här beskrivs det hur vi samlar in och till vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan använda dom.

6. Ansvar för våra tjänster

Du ansvarar för riktigheten av den information som du lämnat om din ekonomiska situation till Likvidum. Vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig, och inte heller för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den information vi tillhandahåller om långivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från långivare och övriga samarbetspartners.

Du är skyldig att uppdatera Likvidum om alla förändringar som sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster.

De rekommendationer, uträkningar och den information som du erhåller från Likvidum ska endast uppfattas som vägledande, vilket innebär att det är upp till dig att värdera den information som vi lämnat för att avgöra om den är lämplig på din individuella situation och din privatekonomi.

Likvidum ansvar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar. Likvidum ansvar inte för material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de företag med vilka vi samarbetar.

Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar med utgör rådgivning från den enskilda kreditgivaren/det enskilda företaget. Avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag som Likvidum samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget. Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal.

Likvidum ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Likvidums grova vårdslöshet.

7. Ansvar för information på vår webbplats

Användningen av information på Likvidums webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Användningen av informationen på Likvidums webbplats sker på egen risk. Likvidum ansvarar inte i något fall skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Informationen på Likvidums webbplats härrör från källor som Likvidum bedömer varar tillförlitliga. Likvidum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

För det fall Likvidums webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser ansvarar inte Likvidum för innehållet på sådana tredje parters webbplatser.

8. Ändringar

Likvidum äger rätt att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Information om eventuella förändringar av dessa allmänna villkor meddelas dig genom särskilda meddelanden på vår webbplats. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.

Ett inkassokrav är en anmodan om att betala en skuld. Inkassokrav hanteras av inkassobolag som har rätt att driva in skulder.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på sajten

Okej