Så funkar inflation

Vad är inflation?

Inflation uppstår när den allmänna prisnivån i samhället stiger i snabbt takt. När inflation råder urholkas värdet på en valuta på grund av ökade priser på varor och tjänster. Det betyder att du kan köpa mindre för dina pengar. Inflation avser prisökningar som omfattar hela samhället. Att priserna på en viss typ av varor räknas inte som inflation.

Så uppstår inflation

Inflation kan uppstå av flera olika skäl. Två av de vanligaste orsakerna som leder till inflation är ökad efterfrågan och stigande priser. I den första situationen uppstår inflation när efterfrågan ökar snabbare än utbudet. Det blir helt enkelt brist på varor som folk vill ha.

Priserna drivs därmed upp eftersom leverantörerna plötsligt kan begära mer pengar för sina varor. Den genomsnittliga kostnaden för varorna ökar alltså successivt. De ökade priser leder i sin tur till ökade lönekrav.

I den andra situationen är det stigande tillverkningskostnader som driver på inflationen. När det kostar mer att tillverka en vara eller att tillhandahålla en tjänst tvingas företagen att ta mer betalt och priserna ökar.

Båda situationerna leder på sikt till att lönerna ökar för folk ska råd med att konsumera varorna erbjuds. Något som skapar en självförstärkade feedback-loop då ökade löner får till följd att priserna på både komponenter och färdiga produkter kan höjas ytterligare. Kort sagt inflation.

Hur mycket inflation är lagom?

Inflation förekommer i alla marknadsekonomier är till och med i de flesta fall önskvärd. Det viktigaste för en sund samhällsekonomi är att inflationen ligger på en lagom nivå och är stabil. Både för hög och för låg inflation är problematiskt. I Sverige har riksbanken satt inflationsmål på 2 % per år.

Alltför hög inflation kan leda till stora variationer i priser och utbud. Något som leder till osäkerhet i ekonomin. För lite inflation kan å andra sidan leda till deflation, d.v.s. att den allmänna prisnivån sjunker. Det kan och har också historiskt sett lett till problem för de drabbade ekonomierna.

En hög inflation kan dock vara gynnsam för de som har många lån eller ett stort lån. När inflation ökar blir pengarna mindre värda. Det innebär att även lån blir mindre värda. Detsamma gäller för sparpengar som sitter på ett vanligt konto.

Hyperinflation

Om inflationen överstiger 50 % per månad kallas den hyperinflation. Om det råder hyperinflation hamnar hela ekonomin i kris. Kapitalmarknaderna slutar fungera, utländska investerare och företag tar sina pengar och flyr landet vilket förvärrar situationen ännu mer. Landets valuta blir snabbt värdelös. I sådana situationer slutar folk, av goda skäl, att lita landets valuta och kan rentav övergå till direkt byteshandel.

Det mesta kända exemplet på hyperinflation är situationen i Tyskland under mellankrigstiden. Tyskland tvingades att betala stora krigsskadestånd efter första världskriget. De tyska finanserna klarade inte av kraven och regeringen började trycka sedlar i allt högre takt för att ha råd att betala skadestånden. Därefter eskalerade situationen snabbt och under en period låg inflationen på 21 % per dag.

Så beräknas inflationen

Inflationen beräknas genom att jämföra konsumentprisindex (KPI) från föregående år och med den för innevarande år. KPI är ett mått på den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror. I de flesta sammanhang beräknas inflationen på årsbasis så här:

(Index december 2020 – index december 2019) / Index december 2019 x 100

Artikeln uppdaterades senast 27 Oktober 2021

Skribent Felix Franzèn
Ekonomiskribent
felix@searchintent.se Linkedin: Felix Franzén
Felix har arbetat med digital kommunikation i mer än 10 år. Under de åren har han skaffat sig breda kunskaper om frågor som rör finans och privatekonomi. Främst genom rollen som ekonomiskribent.