Allmänna villkor

1. Om Likvidum

Likvidums affärsidé är att hjälpa dig att hitta de bästa lånevillkoren för att ersätta befintliga lån eller för att ta nya lån. Detta gör vi genom inhämta erbjudanden från banker och kreditmarknadsbolag i Sverige på den bästa räntan och de bästa villkoren.

Vi strävar alltid efter att förbättra din ekonomiska situation med erbjudanden som leder till besparingar och ökad trygghet i din privatekonomi. Den rådgivning du erhåller från Likvidum är alltid kostnadsfri.

Såvida inget annat anges nedan avser hänvisningar i dessa allmänna villkor till Likvidum:

Likvidum AB
Organisationsnummer: 556949-5772
Arenavägen 27
121 77 Johanneshov
Dessa allmänna villkor gäller vid beställning av Likvidums tjänster.

2. Nyttjande av tjänsten

För att få nyttja Likvidums tjänster krävs att du har en inkomst motsvarande minst 120 000 kr per år, är minst 18 år gammal och bosatt i Sverige. Du ska även vara skuldfri hos kronofogden sedan minst 6 månader tillbaka. Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar du att lämnade uppgifter är korrekta.

Om du har en medsökande för det lån som du överväger att teckna eller förändra måste även din medsökande uppfylla de krav som finns angivna i dessa allmänna villkor. Du som har en medsökande åtar dig därför att informera din medsökande om innehållet i dessa allmänna villkor och säkerställa att Likvidum har hans eller hennes godkännande till vad som anges i dessa allmänna villkor.

3. Tjänsten

Av Likvidum får du en sammanställning av samtliga erbjudanden som bankerna och kreditmarknadsbolagen erbjuder dig. Det är du själv som väljer hos vilken kreditgivare du vill låna. När du ansöker via Likvidum bedöms du av kreditgivarna på precis samma sätt som om du hade vänt dig direkt till dem.
Ni betalar ingen avgift för de tjänster ni erhåller från Likvidum.

4. Kreditupplysning

De banker och kreditmarknadsbolag som avser att lämna ett låneerbjudande till dig kan under en begränsad tid beställa en kreditupplysning på dig. Beställning av kreditupplysning görs hos UC AB. En beställning innebär att UC AB registrerar en så kallad omfrågning på dig. Kreditupplysningen ligger till grund för kreditgivarnas kreditbedömning och de villkor de kan erbjuda dig. I några enstaka fall kan någon av våra samarbetspartners göra ytterligare en kreditupplysning hos andra kreditupplysningsföretag, exempelvis Bisnode, för att säkerställa korrekta uppgifter.

5. Behandling av personuppgifter

Likvidum avser att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och för att kunna administrera kundförhållandet. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av Likvidums samarbetspartners i syfte att kunna tillhandahålla begärd tjänst. Likvidums samarbetspartners kommer löpande att uppdatera Likvidum med information gällande din ansökan. Härutöver kan dina personuppgifter komma att behandlas i kundanalyser, kunduppföljning, affärsutveckling, marknadsundersökningar, marknadsföring och statistiska analyser. Likvidum kan komma att komplettera dina personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Likvidum är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Likvidum lämnar ut dina personuppgifter till långivare, kreditupplysningsinstitut och övriga partner vi samarbetar med i syfte att kommunicera din ekonomiska situation för att skapa oss en bild av det bästa låneerbjudandet till dig och för att kunna administrera kundförhållandet med dig.

Genom att underteckna dessa villkor så godkänner du att Likvidum kan få kreditgodkännande och ytterligare information om statusen för din låneansökan från banker och långivare, i syfte att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som mellanhand. Denna fullmakt kan återkallas genom att maila till info@likvidum.se

Likvidum kan komma att spela in telefonkontakter med dig, för att kunna visa att vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter och för att säkerställa kvalitén på det tjänster vi tillhandahåller dig. I de fall de har skett en inspelning sparas denna i max ett(1) år. Dessa uppgifter är sekretessbelagda.

För att få information om vår behandling av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad förfrågan/begäran till Likvidum AB, Arenavägen 27, 121 77 Johanneshov. Dit kan du också vända dig till oss om du vill ta tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter, eller om du vill att vi ska rätta, blockera eller ta bort uppgifter som vi felaktigt har behandlat om dig.

Genom att lämna uppgifter om dig själv till Likvidum samtycker du till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Likvidum i enlighet med vad som anges i denna punkt 5, Behandling av personuppgifter.

För mer information gällande om hur Likvidum hanterar personuppgifter så rekommenderar vi att läsa vår integritetpolicy. Här beskrivs det hur vi samlar in och till vilka ändamål dina personuppgifter behandlas. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan använda dom.

6. Ansvar för våra tjänster

Du ansvarar för riktigheten av den information som du lämnat om din ekonomiska situation till Likvidum. Vi har mycket begränsade möjligheter att kontrollera den information som du lämnar till oss och den information som lämnas av våra samarbetspartners. Mot bakgrund härav ansvarar vi inte för eventuell felaktig eller icke uppdaterad information som tillhandahållits av dig, och inte heller för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av den information vi tillhandahåller om långivares och övriga samarbetspartners erbjudanden. Det åligger därför dig att kontrollera den information som vi lämnar om erbjudanden från långivare och övriga samarbetspartners.

Du är skyldig att uppdatera Likvidum om alla förändringar som sker i den av dig lämnade informationen under tiden som vi tillhandahåller dig våra tjänster.

De rekommendationer, uträkningar och den information som du erhåller från Likvidum ska endast uppfattas som vägledande, vilket innebär att det är upp till dig att värdera den information som vi lämnat för att avgöra om den är lämplig på din individuella situation och din privatekonomi.

Likvidum ansvar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av att du väljer att ingå, eller avstår från att ingå låneavtal med någon av de företag med vilka vi samarbetar. Likvidum ansvar inte för material, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de företag med vilka vi samarbetar.

Eventuell finansiell rådgivning som du mottar från de kreditgivare och övriga företag med vilka vi samarbetar med utgör rådgivning från den enskilda kreditgivaren/det enskilda företaget. Avtal som du tecknar med kreditgivare och övriga företag som Likvidum samarbetar med är ett avtal mellan dig och kreditgivaren/företaget. Likvidum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår genom sådan rådgivning, eller genom ingåendet av sådana avtal.

Likvidum ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Likvidums grova vårdslöshet.

7. Ansvar för information på vår webbplats

Användningen av information på Likvidums webbplats är skyddat enligt lag om upphovsrätt.

Användningen av informationen på Likvidums webbplats sker på egen risk. Likvidum ansvarar inte i något fall skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

Informationen på Likvidums webbplats härrör från källor som Likvidum bedömer varar tillförlitliga. Likvidum garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

För det fall Likvidums webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser ansvarar inte Likvidum för innehållet på sådana tredje parters webbplatser.

8. Ändringar

Likvidum äger rätt att ändra och uppdatera dessa allmänna villkor från tid till annan. Information om eventuella förändringar av dessa allmänna villkor meddelas dig genom särskilda meddelanden på vår webbplats. Vi uppmanar dig därför att från tid till annan besöka vår webbplats för att kontrollera huruvida några förändringar har skett.